Avdrag för utrangering av byggnad

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Avdrag för utrangering av byggnad

Urban Kardvik

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat rättsläget avseende avdrag vid rivning av byggnad. Vid investeringar i fastigheter är det väldigt stora skillnader i när investeringen kan dras av som kostnad. Skillnaderna gör att det är viktigt att planera och ha kunskap om reglerna för att få ett bra kassaflöde. Utgifter för mark dras av först vid försäljning, utgifter för att uppföra en byggnad dras av under den ekonomiska livslängden, vilket innebär maximalt femtio år, och det som faller inom reparation och underhåll dras av direkt.


I samband med utveckling av ett område står fastighetsägaren inför många olika beslut. Ett kan vara om hela eller delar av en byggnad ska rivas för att ge plats till nya eller delvis förändrade byggnader. Utgifterna för att riva byggnaden behandlas som utgifter för att uppföra den nya byggnaden. Det innebär att utgiften dras av med värdeminskningsavdrag under den nya byggnadens ekonomiska livslängd. 
Om det finns ett kvarvarande byggnadsvärde som inte skrivits av tidigare dras detta av som ett utrangeringsavdrag i samband med att byggnaden rivs.
Frågan är hur kvarvarande värde på byggnaden ska behandlas om endast delar av byggnaden rivs. I många fall kan det vara ekonomiskt motiverat att behålla visa delar av en byggnad samtidigt som andra delar rivs helt. En byggnad kan i skattehänseende ses som en byggnad trots att den rent fysiskt består av flera byggnadskroppar.


I Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 17 mars 2021 i mål nummer 4041-19 har domstolen behandlat frågan om utrangering vid rivning av del av byggnad. Ett fastighetsbolag hade rivit delar av en byggnad med ett kvarvarande byggnadsvärde. Bolaget ville ha utrangeringsavdrag med så stor del av byggnadsvärdet som motsvarade den rivna ytan i förhållande till totala byggnadens yta. Bolaget nekades avdrag i Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagandet. Domstolen hänvisar till att hela eller, så gott som hela, byggnaden ska rivas för att avdrag ska medges. Motiveringen kan innebära att det går att få avdrag även i fall där en viss liten del av en byggnad finns kvar. Men utrymmet för avdrag om inte hela byggnaden rivs är sannolikt väldigt begränsat.


Inför en situation där det är ekonomiskt motiverat att behålla delar av en byggnad kan det därför vara intressant att se om en byggnad kan delas upp i flera vid beskattningen. Detta skulle kunna öka möjligheterna att dra av byggnadsvärdet vid en rivning. Då ett avdrag idag är värt väsentligt mer än avdrag fördelat på femtio år kan det vara starkt motiverat att undersöka möjligheterna innan beslut.
Artikeln är skriven av Urban Kardvik, skattekonsult och en av experterna bakom Rätt Skatt.