Uppskjuten skatt

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Uppskjuten skatt

Eva Törning

De näst mest sökta orden i Redovisa Rätt är ”uppskjuten skatt” – ett svårt område, anser många. Kanske beror det på att vi måste hålla ordning på, inte bara vad som händer i redovisningen, utan även hur (och om) detta påverkar beskattningen.
Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala när det gäller innevarande års skattepliktiga vinst och är därför kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar. Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Så beräknas skatten

Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan balansposternas bokförda och skattemässiga värden. Skattemässiga värden är de värden tillgångar och skulder ni har i inkomstdeklarationen. Överavskrivningar ger t ex upphov till temporära skillnader i form av obeskattade reserver. Uppskjuten skatt kan också beräknas på skattemässiga underskott.

Bokslutsdispositioner – obeskattade reserver

Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver i balansräkningen. Bokslutsdispositioner medför förändringar både av poster i balansräkningen och resultaträkningen och påverkar även den inkomstskatt som ska betalas. Eftersom de obeskattade reserverna i framtiden måste upplösas och återföras till beskattning innehåller de en uppskjuten skatteskuld på 20,6 %.

Så redovisas skatten

Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran, medan uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. Eftersom det inte är tillåtet att redovisa uppskjuten skatt i K2 får ett företag som tillämpar K2 inte använda dessa konton.

Uppskjuten skatt enligt K3

Bestämmelserna om inkomstskatt återfinns i kapitel 29. Observera att kapitlet även ska tillämpas i juridisk person. I slutet av kapitlet finns dock en lättnadsregel om obeskattade reserver i juridisk person.
Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till:
a    Avdragsgilla temporära skillnader
b    Skattemässiga underskottsavdrag
c    Andra outnyttjade skatteavdrag

Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

Temporära skillnader

En temporär skillnad är enligt punkt 29.14 skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld. Vanliga exempel i juridisk person är skillnader i skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningar vad gäller byggnader, markanläggningar och förbättringsutgifter på annans fastigheter, pensionsavsättningar och uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Vanliga exempel i koncerner är uppskjuten skatt på aktiverade finansiella leasingavtal, låneutgifter och övervärden i förvärvsanalyser.
Det skattemässiga värdet för en tillgång, skuld eller annat bestäms enligt punkt 29.15 enligt gällande skatteregler, dvs det som framgår av företagets deklaration.

Beräkning av den upplupna skatteskulden

Ett företag ska enligt punkt 29.19, om inte annat anges i punkterna 29.20 och 29.21(se nedan), redovisa:
a    Uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader
b    Uppskjuten skattefordran för alla avdragsgilla temporära skillnader
c    Uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag.
Ett företag får enligt punkt 29.20 inte redovisa en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran för temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag om:
a    Företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna
b    Det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Ett företag får inte heller redovisa en uppskjuten skatteskuld för en temporär skillnad som härrör från den första redovisningen av goodwill (punkt 29.21).

Presentation

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen vilket framgår av punkt 5.11 i RedR1. Fordran och skuld som avser aktuell skatt respektive uppskjuten skatt ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet.
I juridisk person ska, som nämns ovan, enligt punkt 29.37 den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver inte särredovisas. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen och bokslutsdispositioner ska redovisas med bruttobelopp i resultaträkningen.

Vanlig arbetsgång

En vanlig arbetsgång vid beräkning av uppskjuten skatt är:
1    Fastställ redovisade värden
2    Fastställ skattemässiga värden
3    Beräkna de temporära skillnaderna
4    Identifiera undantag
5    Bestäm skattesats, normalt 20,6% för svenska företag
6    Bedöm möjlighet att utnyttja uppskjutna skattefordringar
7    Beräkna uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
8    Kvitta uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld om det är gentemot samma skattemyndighet
9    Redovisa uppskjuten skatt i resultat- och balansräkningarna
10    Upplysningar som är tvingande för större företag och koncerner.

Underlätta analysen

I och med att företaget redovisar inkomstskatt på samtliga transaktioner, dvs oavsett om transaktionerna påverkar aktuell skatt eller uppskjuten skatt, kan det underlätta analysen av årets skattekostnad. Utgångspunkten är att inkomstskattekostnaden är 20,6% av resultat före skatt. Om den inte är det kan det bero på icke avdragsgilla kostnader eller skattefria intäkter. Dessa kallas ibland i folkmun för permanenta skillnader eftersom det aldrig kommer att återföras. Denna avstämning är en av de upplysningar som större företag och större koncerner ska lämna i de finansiella rapporterna.

Uppskjuten skatt i K2

Företag som tillämpar K2 får enligt punkterna 11.5, 13.3 och 16.4 inte redovisa uppskjuten skatt, varför endast aktuell skatt ingår i skattekostnaden/-intäkten i resultaträkningen. Någon upplysning om sådan skatt ska inte heller lämnas.
Ett företag som tillämpar K2 och som har stora temporära skillnader, exempelvis för att man har skrivit av en byggnad baserad på nyttjandeperiod och sedan yrkat maximalt avdrag för skattemässiga avskrivningar, måste överväga att gå över till K3 eftersom väsentlighetsprincipen i ÅRL kan innebära att företaget behöver redovisa uppskjuten skatt för att ge en mer rätt bild av företaget.

Sammanfattning

Att redovisa uppskjuten skatt medför att företaget loggar och följer upp de temporära skillnaderna minst i samband med bokslutet. Risken att missa exempelvis ett skattemässigt avdrag minskar därmed. 
Om ett företag som tillämpar K2 har stora temporära skillnader måste en bedömning göras om företaget kan tillämpa K2 mot bakgrund av väsentlighetsprincipen eller om företaget behöver gå över till K3.