Skattelättnader med anledning av coronakrisen

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Skattelättnader med anledning av coronakrisen

Urban Kardvik

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av coronakrisen har riksdagen beslutat om vissa tidsbegränsade skattelättnader.

Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt med anledning av coronakrisen

Riksdagen har beslutat att införa en möjlighet till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatter och avgifter med anledning av coronakrisen.

Skatteverket får genom beslutet möjlighet att bevilja anstånd för en arbetsgivare med inbetalning av arbetsgivarens sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Anstånd kan även ges för inbetalning av mervärdesskatt.

De tillfälliga reglerna för anstånd gäller för redovisningsperioder som infaller under januari – september 2020. Anstånd får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. För de som redovisar mervärdesskatt kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

För de som redovisar mervärdesskatt en gång per år kan anstånd beviljas för den mervärdesskatt som ska deklareras under perioden 27 december 2019 – 17 januari 2021. Även i dessa fall kan anstånd beviljas för högst en period.

För den som byter redovisningsperiod för mervärdesskatt från beskattningsår till kvartals- eller månadsredovisning får anstånd beviljas antingen för beskattningsår eller den nya redovisningsperioden.

Anståndstiden kan som längst bestämmas till ett år. Under denna tid utgår kostnadsränta med 1,25 %. Utöver räntan tas en s.k. anståndsavgift ut med 0,3 % per månad på det beviljade beloppet. Det innebär att kreditkostnaden för anståndet motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 % för den som beviljas anstånd, och utnyttjar, anståndstiden på ett år fullt ut.

Det kan tilläggas att riksdagen ansåg att kreditkostnaden är alltför hög och har uppmanat regeringen att skyndsamt återkomma med förslag om att sänka den sammantagna räntan för anstånden. Något sådant förslag har dock inte lagts fram i skrivande stund (2020-04-07).

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beslutet och ansöka om tillfälligt anstånd.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Många arbetsgivare drabbas av plötsliga inkomstbortfall p.g.a. coronakrisen samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår. Riksdagen har därför beslutat om en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

På lönesummor upp till 25 000 kr per månad och anställd betalas bara ålderspensionsavgiften på 10,21 %. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr per månad och anställd sker ingen nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen gäller för högst 30 anställda och är tillfällig. Den gäller ersättningar som betalas ut mellan den 1 mars 2020 och den 30 juni 2020.

Ersättning som utgör underlag för nedsättning enligt ovan får inte också ingå i underlag för nedsättning arbetsgivaravgifter i stödområde.

Sänkta egenavgifter

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % på ett avgiftsunderlag upp till 100 000 kr. På den del av avgiftsunderlaget överstiger 100 000 kr betalas fulla egenavgifter och allmän löneavgift.

Nedsättningen där tidsbegränsad och gäller inkomster som uppbärs mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020.

För brutna och förlängda beskattningsår ska, om den skattskyldige inte visar annat, den beskattningsbara inkomsten proportioneras utifrån beskattningsårets längd.

Inkomst som utgör underlag för nedsättning enligt ovan får inte också ingå i underlag för nedsättning arbetsgivaravgifter i stödområde.

Utökad möjlighet till avsättning till periodiseringsfond

Många företag som normalt skulle gå med vinst riskerar att gå med förlust p.g.a. coronakrisen. Riksdagen har därför beslutat att införa en utökad möjlighet till avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Det ger en större möjlighet till resultatutjämning mellan åren.

Regeln är tillfällig innebär att avsättning till periodiseringsfond får göras med 100 % av ett för periodiseringsfond justerat resultat, upp till en miljon kronor. Alternativt kan man välja att göra avsättning ”som vanligt” med 30 % av ett för periodiseringsfond justerat resultat.

Den tillfälliga regeln gäller bara för beskattningsår som avslutas under 2019.

Om den ökade avsättningen innebär att man har betalat in för mycket preliminär skatt kommer överskjutande del att återbetalas. Återbetalningen kan ske antingen genom att man lämnar in en ändrad preliminärskattedeklaration eller som skatteåterbäring via slutskattesedeln. 

Författarartikeln är skriven av Urban Kardvik, auktoriserad skatterådgivare hos Grant Thornton.