Drabbad av annans konkurs

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Drabbad av annans konkurs

Robert Sevenius
Robert Sevenius

I coronakrisens spår får alltfler företag svårt med likviditeten. Även företag som lyckas klara den egna verksamheten kan ändå drabbas av att kunder eller affärspartner runt omkring får problem. Vad kan ett företag göra om något annat företag som man har affärsrelationer till går i konkurs?

Ge akt på varningssignaler

Inledningsvis ska betonas att det under rådande omständigheter krävs att alla bolag är extra vaksamma på likviditetsproblem, inte bara i den egna verksamheten utan även i andra verksamheter. I många fall finns det varningssignaler som kan ge företaget möjlighet att agera i rimligt god tid för att undvika att drabbas av annans konkurs.

Ett företag kan sättas i konkurs om det permanent inte kan betala sina skulder. Konkurser börjar i de flesta fall med likviditetsproblem. De vanliga finansiella nyckeltalen för likviditet är i och för sig trubbiga instrument men kan tjäna som bakgrundsinformation. Särskilt för viktiga affärspartner finns det skäl att ägna några minuter åt en snabb analys av företagens finansiering med hjälp av den senaste årsredovisningen. Nästa steg är att noga följa betalningsdisciplinen hos affärspartner – en snabb betalare som börjar att betala allt senare är en varningssignal. Hos kreditupplysningsföretag, Kronofogden och tingsrätterna kan man undersöka om företag har betalningsanmärkningar eller finansiella problem. Ofta betalar illikvida företag hellre sina leverantörer före exempelvis skatter och avgifter, vilket kan innebära att leverantörerna får information om problem sent.

En annan varningssignal är att styrelseledamöter hoppar av, vilket kan kontrolleras hos Bolagsverket. Ett speciellt varningssystem finns i aktiebolagslagen där bolagsledningen är tvungen att upprätta en kontrollbalansräkning om eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Revisorn ska i sin revisionsberättelse anmärka om kontrollbalansräkning upprättats, sen inbetalning av skatter och avgifter samt andra signaler om kapitalbrister.

Konkursen slår till

När en konkurs väl inträffar är det viktigt för fordringsägare att agera snabbt så att skadorna begränsas. Först måste man snabbt fånga upp information att en konkurs inträffat. Konkursen beslutas av tingsrätten där styrelsen har sitt säte, som anges i bolagsordningen. Domstolen beslutar att försätta företaget i konkurs om det är på obestånd (insolvent), dvs. att företag inte i rätt tid eller på rätt sätt kan betala sina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig. Konkurslagen innehåller flera presumtioner om när ett företag kan antas vara insolvent

Om det är konkursföretaget självt som ansöker så accepteras konkursansökan direkt av rätten. Om en fordringsägare som gjort ansökan så krävs bevisning av dels att fordran existerar, dels att betalning inte kan ske. Det är alltså till domstolen man ska vända sig för att få detaljinformation om konkursen, bland annat konkursbeslutet.

Domstolen utser en konkursförvaltare som har till huvuduppgift att genomföra en snabb och förmånlig avveckling av konkursboet. Förvaltaren ska i detta arbete ta tillvara samtliga fordringsägares (konkursborgenärer) gemensamma rätt och bästa. Förvaltaren är skyldig att lämna information på begäran till bland andra borgenärerna. Ett företag som har fordringar på ett konkursbo bör alltså vända sig till förvaltaren för att få information och handlingar från konkursen.

Konkursförvaltarens arbete kontrolleras av dels tingsrätten, dels Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM). TSM är en självständig verksamhet inom Kronofogdemyndigheten som närmast har rollen av revisor för konkursförvaltarens hantering. Borgenärer som behöver information eller har frågor om en konkurs kan alltså även vända sig till TSM.         

Inom två månader från konkursbeslutet hålls ett så kallat edgångssammanträde, där företrädarna för konkursföretaget ska avlägga en bouppteckningsed. Konkursbeslutet, där tingsrätten sätter tidpunkten för mötet, publiceras genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) som hittas på Bolagsverkets webbplats. Kungörelsen motsvarar en kallelse till mötet för borgenärerna, men det sker ingen individuell kallelse. Borgenärerna har rätt att närvara vid mötet men inte rätt att få frågor besvarade direkt från företrädarna för konkursföretaget, På mötet kan dock borgenärerna frågor till konkursförvaltaren och TSM som har en upplysningsplikt.       

Om förvaltaren gör bedömningen att det kan bli överskott och utdelning från konkursen kan hen begära att tingsrätten beslutar om ett tidsbegränsat bevaknings- och anmärkningsförfarande. För att delta måste fordringsägare anmäla till tingsrätten att man vill bevaka sin fordran. Förvaltaren kommer sedan göra en bedömning av bevakningen och eventuellt anmärka på denna. Det är möjligt att göra en efterbevakning av en fordran efter tidsfristen, men då tas en avgift för att täcka kostnaderna för olika offentliggöranden.

Aktiviteter för företag drabbade av affärspartners konkurs

En konkurs påverkar affärsrelationer i grunden. Relationen är mer eller mindre till ända och de prestationer som överenskommits eller genomförts kommer inte ersättas till fullo. En konkurs hos en affärspartner bör därför tolkas som en uppmaning till handling. Passivitet leder till att man går miste om rättigheter och eventuellt också utdelning.
Följande är några viktiga aktiviteter i samband med att annans konkurs drabbar företaget:   

  • Bevaka Post- och Inrikes Tidningar. Kontakta tingsrätten och konkursförvaltaren för att få information om konkursen.
  • Säkerställ, hos förvaltaren, att er fordran finns upptagen ibland konkursföretagets skulder. Om så inte är fallet anmäl fordran till förvaltaren.
  • Inhämta en bekräftelse från förvaltaren att ni som borgenär finns upptagna med namn och adress i konkursbouppteckning. Det är en förutsättning för att dels få information från tingsrätten om konkursens utveckling och eventuellt bevakningsförfarande, dels få eventuell utdelning i konkursen.
  • Anmäl att ni önskar bevaka er fordran ifall tingsrätten beslutat om bevaknings- och anmärkningsförfarande. Detta måste ske även om man tidigare anmält sin fordran till konkursförvaltaren. Förvaltaren kommer sedan göra en bedömning av bevakningen och eventuellt anmärka på denna. Om tidsfristen försitts så gör omedelbart efterbevakning av fordran (senast då förvaltaren upprättar utdelningsförslaget).
  • Undersök, ifall det är helt utsiktslöst att få betalt från företagets efter avslutad konkurs, om det finns andra parter som kan göras betalningsansvariga, till exempel styrelseledamöter, bolagsmän eller till och med konkursförvaltaren.

De flesta leverantörer och affärspartner har oprioriterade fordringar i förhållande till ett konkursföretag och får tyvärr sällan någon utdelning i konkursen. Genom att vara aktiv i konkursen kan dock oddsen förbättras.

Läs mer i Rätt Bolagsrätt om Företagkonkurs, Insolvensbegreppet och Tvångslikvidation.

Författartikeln är skriven av Robert Sevenius, jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning samt författare till Rätt Bolagsrätt.