Brexit – är du beredd?

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Brexit – är du beredd?

Anna och Lena
Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Sedan dess har landet varit i en övergångsperiod men den tar nu slut vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien ett så kallat tredje land på samma sätt som t.ex. Norge, Kina och USA. Det innebär flera saker på tull- och momsområdet. Den som är oförberedd rekommenderas att på en gång sätta sig in i förändringarna.

Tänk på att Nordirland även fortsättningsvis kommer att vara en del av EU när det gäller varuhandel. Ett VAT-nummer (momsnummer) för ett företag eller annan beskattningsbar person i Nordirland kommer att inledas med ”XI” som landsnummer och det kommer vara möjligt att kontrollera i EU:s kontrollsystem, det så kallade VIES-systemet. Däremot är Nordirland inte en del av EU när det gäller handel med tjänster. Detta kan naturligtvis komma att bli lite förvirrande eftersom en periodisk sammanställning ska lämnas för varuhandeln inom EU när handel sker med Nordirland. Har man dessutom tjänstehandel med Nordirland så ska denna rapportering däremot inte tas med i den periodiska sammanställningen.

Eftersom Storbritannien nu hamnar utanför EU så blir det nya rutiner för import och export av varor. Sverige har omfattande handel med Storbritannien och den som inte redan har ett så kallat EORI-nummer ska se till att begära ett hos Tullverket. EORI står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU. Inom EU gäller ett och samma EORI-nummer. Ett EORI-nummer krävs för att man ska kunna anges som deklarant i en tulldeklaration. Om varor däremot ska in i Storbritannien krävs ett separat EORI-nummer som utfärdas av myndigheter i Storbritannien.

Brexit innebär nya rapporteringsrader i momsdeklarationen. Den som fram till den 31 december 2020 hade EU-handel med Storbritannien byter rad och kommer att rapportera import eller export av varor, rad 50 respektive 36. Samma förändring sker på tjänstesidan där många tjänster till Storbritannien fortsättningsvis kommer att redovisas på rad 40 ”Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige”.

För den som köper in tjänster från Storbritannien och Nordirland efter 1 januari 2021 ska så kallad förvärvsmoms normalt fortfarande redovisas. På momsdeklarationen hamnar fakturabeloppet på rad 22 men förvärvsmomsen redovisas på samma rader som innan Brexit.

Den som har distanshandel till privatpersoner inom Storbritannien måste se upp med den nya hanteringen. Det finns olika sätt att lösa momsregistreringen med ombud i Storbritannien. Som svenskt företag kan man själv kliva in i det brittiska momssystemet men det går också att teckna avtal med andra aktörer som tar hand om och redovisar in momsen i ditt ställe.
En annan förändring är återbetalning av moms från Storbritannien. Inom EU sker ju återbetalning via en portal hos Skatteverket i ditt hemland. Den modellen kommer inte längre att fungera. Istället krävs det att företaget begär återbetalning via det brittiska skatteverket HMRC. Observera vidare att i och med att Storbritannien nu blir ett land utanför EU finns en särskild rätt till återbetalning av ingående moms när svenska företag säljer undantagna ”momsfria” finansiella tjänster till någon utanför EU. Normalt finns ju ingen möjlighet till momsavdrag när man säljer undantagna transaktioner, men detta är en specialregel för att EU-företag ska kunna konkurrera med finansiella företag utanför EU.

Avslutningsvis vill vi nämna att det finns övergångsregler som bestämmer vad som gäller för handel precis kring årsskiftet. En vara som transporteras från Storbritannien innan årsskiftet men där transporten avslutas i Sverige 1 januari 2021 eller senare ska hanteras som EU-handel. Transaktionen ska alltså beskattas som ett unionsinternt förvärv och inte som import. Motsvarande gäller även vid överföring av varor och vid distanshandel till privatpersoner.

Hur ska man nu agera?

Vår rekommendation är att man som företag omgående identifierar sina varu- och tjänsteflöden med Storbritannien och Nordirland. Därefter gäller det att se vilka förändringar man står inför när det gäller momshanteringen med start 1 januari 2021. Vi kommer självklart att ha med ord som t.ex. Brexit och EORI-nummer i Rätt Moms 2021.