Underlättandelagen för stämmor återuppstår

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Underlättandelagen för stämmor återuppstår

Robert Sevenius

Den tillfälliga undantagslagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs från och med den 1 mars. Den kommer att upphöra vid årsskiftet 2022/23.

Regeringens förslag antogs av riksdagen trots att övriga pandeminrestriktioner i allt väsentligt redan upphört att gälla. Den tillfälliga underlättandelagen är dock en möjliggörande lag för att hantera aktiebolagslagens stora beroende av fysisk närvaro på bolagsstämmor. Den är inte tvingande utan bolag har möjlighet att använda aktiebolagslagen. 

Underlättandelagen kompletterar aktiebolaglagens stämmoformer med ytterligare fyra vägval för styrelsen: 

- Att ordna stämma med fullmaktsinsamling utan att det har stöd i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen.
- Att ordna poströstning utan att det har stöd i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen.
- Att genomföra stämma utan angiven ort med enbart elektroniskt deltagande samt poströstning oavsett vad som stadgas i bolagsordningen.
- Att ordna obligatorisk poströstning på stämman med ett närvaroförbud för aktieägare och ombud.

De två senare formerna utgör relativt kraftiga ingrepp i hur aktiebolagen idag fungerar och har därför kringgärdats med särskilda bestämmelser för att säkerställa att aktieägarnas rättigheter på bolagsstämman bevaras. Generellt sett är dessa bestämmelser praktiskt otillräckliga för att bevara ett starkt minoritetsskydd. 

Av dessa skäl bör underlättandelagen upphöra så snart som möjligt. Lagen har dock det goda med sig att den uppmärksammat lagstiftaren på behovet av att aktiebolagslagen uppdateras till nya tekniska möjligheter så att den möjliggöra bland annat digitala eller hybrida bolagsstämmor. Ett sådant beredningsarbete pågår nu på justitiedepartementet. 

Eftersom det nu inte finns samma rättsliga eller hälsomässiga restriktioner mot fysiska möten som tidigare under coronapandemin så är det framförallt de vanliga stämmoformerna och bestämmelserna i aktiebolagslagen som lägger grunden för stämmor 2022. Underlättandelagens valmöjligheter kvarstår också.

Se Rätt Bolagsrätt under sökordet Corona-stämmor, Digital bolagsstämma, Hybridstämma och Bolagsstämma.