Att omvandla skulder till aktiekapital

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Att omvandla skulder till aktiekapital

Robert Sevenius
Robert Sevenius

Finansieringsfrågorna är ofta en utmaning för nystartade bolag – inte minst när framtidsutsikterna även i allmänhet är osäkra. Det finns många regler i aktiebolagslagen om kapitalbrist, där tvångslikvidation och personligt betalningsansvar kan bli följden. Detta kan bli känsligt under den tid när bolaget bygger upp sin affärsmodell och plattform som ska leverera vinster i framtiden.

Många yngre företagare arbetar i löst formade nätverk, kanske sammankopplade genom ett inkubator eller i ett kontorshotell. Ofta hjälper man varandra, både med idéer och konkreta tjänster. Jag stöttade för en tid sedan ett nystartat företag som utvecklade en plattform för socialt och hållbart företagande. Bolaget hade i omfattande utsträckning använt sig av tjänster inom programmering och webbdesign för att förverkliga sin affärsidé. Entreprenören arbetade tätt tillsammans med två andra bolag som över tid upparbetat stora obetalda fakturor för levererade tjänster. Eftersom det fortfarande krävde mycket arbete och tid fram till lansering och det nystartade bolaget inte hade någon ytterligare finansiering behövdes en omstrukturering av företagets skuldsituation.

De båda tjänsteleverantörerna var efter det långvariga och nära samarbetet med bolaget intresserade av att få en lösning till stånd som inte äventyrade bolagets fortlevnad. De var starkt engagerade i entreprenörsbolagets affärsvision och ville se en framgångsrik implementering.

Lösningen blev att omvandla leverantörernas krav till aktiekapital. Denna möjlighet sker genom en så kallad kvittningsemission, vilket är en i grunden normal emission av aktier men att betalningen för aktierna sker med att aktietecknarna stryker sin fordran på bolaget. Formellt är det bolagets betalningsfordran för aktierna som kvittas mot aktietecknarnas fordran mot bolaget.

En sådan kvittningsemission kräver dock mer information än en vanlig kontantemission. Bolagets styrelse ska avge en redogörelse för skulden som ska kvittas, bland annat med uppgifter om skuldens ägare, skulden storlek och den del av skulden som kvittas. Styrelsens redogörelse ska också granskas av en revisor. Dokumenten utgör en del av underlaget som presenteras för bolagsstämman inför emissionsbeslutet. I en kvittningsemission kan det även krävas att bolagsordningen behöver ändras om beloppet inte ryms inom det stadgade intervallet för aktiekapitalet.

Resultatet av kvittningsemissionen är att hela eller del av skulden omvandlas till aktiekapital. Det innebär att bolaget istället för att ha stora skulder har ett stort registrerat aktiekapital. Bolaget har också nya aktieägare med både särskild kompetens och incitament att se bolaget lyckas.

Logga in på Rätt Bolagsrätt och läs med om Kvittningsemission, Nyemission, Aktiekapital samt Tvångslikvidation och Personligt ansvar ansvar vid tvångslikvidation.                       .

Författartikeln är skriven av Robert Sevenius, jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning samt författare till Rätt Bolagsrätt.