Anteciperad utdelning

Nyheter & artiklar

Med jämna mellanrum kommer våra experter att bjuda på krönikor och artiklar som baseras på händelser från deras dagliga arbete kopplade till respektive område. Vi kommer också att uppdatera dig om de senaste lagarna, reglerna och bestämmelserna.
Responsive Image
arrow_backVisa alla artiklar
Artikel

Anteciperad utdelning

Eva Törning
Eva Törning

Så här i bokslutstider kommer det ofta frågor om vad som gäller när ett moderföretag vill ta en anteciperad utdelning från ett dotterföretag. Många tror att dotterföretaget behöver vara helägt för att det ska gå att lämna och ta emot anteciperad utdelning men det är gamla bestämmelser. Följande gäller nu:

K3-regler

Kapitel 9 behandlar koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Längst bak i kapitlet finns de bestämmelser som gäller för juridisk person (enligt den normala strukturen i K3). I punkt 9.10 anges att utdelning från ett dotterföretag till ett moderföretag normalt redovisas när ett behörigt organ har fattat beslut att utdelningen ska lämnas, det vill säga det ska ha hållits en bolagsstämma i dotterföretaget. Det finns dock en möjlighet för ett moderföretag, som innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i ett dotterföretag, att redovisa utdelningen på dessa andelar när moderföretagets rätt att få utdelning bedöms som säkert och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Möjligheten för moderföretaget att utöva sitt inflytande och därmed kunna bedöma rätten att få utdelning som säker, ligger i att moderföretaget enligt det vanligaste sättet att bestämma ett koncernförhållande, det vill säga över 50 procent av rösterna, har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.
Att kunna beräkna på ett tillförlitligt sätt innebär vanligtvis att dotterföretaget har upprättat ett bokslut eller en årsredovisning så att utdelningsutrymmet kan fastställas. Med begreppet tillförlitligt tydliggör BFN att utdelningsbeloppet bestämts på ett så säkert sätt att det faktiska utfallet i årsredovisningen (om en sådan inte hunnit upprättas och offentliggöras) inte blir något annat.

En utdelning redovisas alltid i resultaträkningen.

K2-regler

I K2 finns ett eget kapital om koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag, nämligen kapitel 19. I punkt 19.12  anges att utdelning från bland annat dotterföretag ska redovisas som intäkt och det ska normalt ske när behörigt organ har fattat beslut att utdelning ska lämnas. Precis som gäller enligt K3 så får ett företag som tillämpar K2 redovisa en vinstutdelning som intäkt när andelsägarens rätt att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket överensstämmer med K3. Även här är villkoret att moderföretaget äger mer än hälften av rösterna i dotterföretaget.

K Årsbokslut

Enligt punkt 18.13 gäller samma regler som enligt K2. Ett företag som tillämpar K Årsbokslut kan dessutom alltid välja att tillämpa K3.

Sammanfattning

Oavsett vilket av ovanstående regelverk som tillämpas så finns möjlighet för ett moderföretag att redovisa anteciperad utdelning från ett dotterföretag. Det är dock viktigt att ha en rutin för att säkerställa att det sker till rätt belopp så att man uppfyller kraven i de olika regelverken på att utdelningen ska vara säker. Du hittar även beskrivning av anteciperad utdelning i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt på Rättserien Digital.