Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 1116 träffar

rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rs

Sakutdelning

Definition En utdelning av sakegendom i stället för kontanter. Kommentar När man bedömer om sakutdelningen ryms inom fritt eget kapital använder man tillgångens bokförda värde. Vid beskattning av utdelningen värderas den till marknadsvärde. Rättspraxis NJA 1995 s. 742 En sakutdelning är lovlig...

arrow_forward
rs

Skattemässig överavskrivning

Definition När avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget. Lagrum 18 kap. 19 § IL Kommentar Skattemässig överavskrivning på inventarier kan endast uppkomma vid räkenskapsenlig avskrivning. Det kan bero på felräkning eller att man felaktigt klassificera...

arrow_forward
rs

Aktieutdelning

Definition En värdeöverföring från företaget till dess ägare utan krav på motprestation. Lagrum 24 kap. och 57 kap. IL Kommentar En aktieutdelning beskattas på olika sätt beroende på vem som är ägare till aktien. - En fysisk person som äger en kvalificerad andel, 20 % till ca 60 %. - En fys...

arrow_forward
rs

Inventarier

Definition Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk. Lagrum 18 kap. IL Kommentar Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, pat...

arrow_forward
rs

Periodiseringsfond

Definition En skattemässig reservering som gör det möjligt att jämna ut resultatet över tiden. Lagrum 30 kap. IL Kommentar Avsättning till periodiseringsfond ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättning till periodiseringsfond får göras av ...

arrow_forward
rs

Anteciperad utdelning

Definition En utdelning från ett dotterbolag som tas upp som intäkt i moderbolaget trots att den ännu inte är beslutad. Kommentar För att kunna boka upp en anteciperad utdelning krävs det att moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av rösterna. Det krävs även att moderbolaget kan bedöma intä...

arrow_forward
rs

Julbord/Jullunch

Kommentar Julbord eller jullunch för de anställda jämställs med personalfest, dvs. intern representation. Det innebär att avdrag inte medges för matkostnaden, avdrag för eventuella kringkostnader kan medges med 180 kr exkl. moms per person. Eftersom det är fråga om representation ska de anställda i...

arrow_forward
rs

Övertidsmat

Definition Måltid som arbetsgivaren bjuder på i samband med övertidsarbete. Lagrum 61 kap. 3 § IL Kommentar Om arbetsgivaren bjuder anställda som arbetar övertid på en måltid ska de anställda beskattas för kostförmån eftersom de anställda gör en inbesparing i sina privata levnadskostnader.

arrow_forward
rs

Aktier

Definition Andelar i ett aktiebolag. Kommentar För att kunna ta ställning till hur en vinst eller förlust vid avyttring av aktier ska klassificeras skatterättsligt är det viktigt att veta om aktierna är kapitalplaceringsandelar, näringsbetingad andel eller lagertillgångar. En vinst vid en försä...

arrow_forward