Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 618 träffar

rb

Kupongbolag

Definition Kupongbolag kallas ett aktiebolag som inte är Avstämningsbolag. I ett kupongbolag är aktierättigheterna i princip knutna till fysiska handlingar, bland annat till Aktiebrev, Aktiebok eller Utdelningskupong. De flesta svenska aktiebolag är kupongbolag. Kupongbolag är normalt sett privat...

arrow_forward
rb

Intressentmodellen

Definition Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar de relationer olika intressenter (till exempel aktieägare, fordringsägare, kunder och anställda) har till ett bolag. Modellen ligger delvis till grund för regelverken inom både bolagsrätt och börsrätt. Model...

arrow_forward
rb

Kvittningsemission

Definition Kvittningsemission är en emission där ett aktiebolag ger ut aktier mot betalning genom att en fordran som aktietecknaren har gentemot bolaget kvittas mot värdet på aktierna som han eller hon får. Kvittningsemission innebär att delar av bolagets skulder omvandlas till aktiekapital, vilke...

arrow_forward
rb

SAS-principen

Definition SAS-principen, där SAS står för ”samtliga aktieägares samtycke”, är en underförstådd grundsats i aktiebolagsrätten som möjliggör undantag från vissa typer av lagregler om beslutet fattats av samtliga aktieägare. Principen är en logisk (men ej lagfäst) följd av att många regler i aktiebol...

arrow_forward
rb

Spridningsemission

Definition En Nyemission av aktier som görs främst i syfte att få fler aktieägare och därmed ökad omsättning av aktien snarare än att skaffa mer kapital till bolagets verksamhet.

arrow_forward
rb

Absolut majoritet

Definition Absolut majoritet innebär att det förslag som har fått mer än hälften av samtliga möjliga röster blir beslutat - alla röster i bolaget räknas, inte endast de avgivna rösterna eller närvarande röstande. Skillnaden mot Enkel majoritet är alltså att det vid absolut majoritet krävs mer än ...

arrow_forward
rb

Arbetande styrelseordförande

Definition Arbetande styrelseordförande är en Styrelseordförande som parallellt med sin roll som ordförande även arbetar aktivt i bolaget genom anställning eller löpande uppdrag. Det finns inga direkta förbud mot att styrelseordföranden har anställning eller uppdrag i bolaget, tvärtom är det van...

arrow_forward
rb

Apportemission

Definition Apportemission är en emission där ett aktiebolag ger ut aktier mot betalning med annan egendom än pengar. Betalningen kallas då Apportegendom och kan vara till exempel maskiner, varor, immateriella rättigheter, en affärsverksamhet eller aktier i andra bolag. Apportegendomens värde ska m...

arrow_forward
rb

Relativ majoritet

Definition Relativ majoritet innebär att ett beslut eller val utgörs av det förslag som fått flest röster. Relativ majoritet är alltså en majoritetsprincip som innebär att det finns fler alternativ än två vid en och samma omröstning. Relativ majoritet kallas även pluralitet. Vid val av bolagsfunk...

arrow_forward
rb

In blanco-överlåtelse

Definition En överlåtelse ”in blanco” innebär att ett aktiebrev blivit överlåtet till innehavaren. Den som har aktiebrevet i sin besittning kan då i fortsättningen förfoga över detta. Syftet med att överlåta aktiebrev in blanco är att göra det möjligt att enklare använda aktiebrev som ett köpobje...

arrow_forward