Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 605 träffar

rb

20 %-regeln

Definition 20 %-regeln är en, numera upphävd, regel som innebar att ingen aktieägare på bolagsstämma fick rösta för mer än 20 % av de på stämman företrädda aktierna. Huvudregeln är nu istället att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon företräder, om inte bolagsordningen sä...

arrow_forward
rb

Gåva till allmännyttigt ändamål

Definition Gåva till allmännyttigt ändamål är en särskild regel om de generella principerna för värdeöverföringar från aktiebolag. Regeln preciserar de förutsättningar och beslutsregler som gäller för aktiebolags gåvor till nyttiga ändamål. Att aktiebolag tillåts göra gåvor motiveras av att det k...

arrow_forward
rb

Utdelning

arrow_forward
rb

Agentmodellen

Definition Agentmodellen (även kallad agent-principal-modellen) är en ekonomisk förklaringsmodell som används för att analysera relationen mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, som till exempel relationen mellan bolagsstämma och styrelse. Modellen ligger till grund för det fokus på aktieägarvär...

arrow_forward
rb

Ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. Ackord kan vara frivilligt e...

arrow_forward
rb

Acklamation

Definition Acklamation är en öppen och ofta muntlig röstning. Vid exempelvis en bolagsstämma förväntas aktieägarna ljudligt svara bifallande genom att ropa ”Ja” eller nekande genom att ropa ”Nej” som reaktion på olika förslag som framställs av ordföranden. Acklamation kan även ske genom att de so...

arrow_forward
rb

Ajournering av bolagsstämma

Definition Bolagstämman i aktiebolag kan ajourneras och fortsätta vid ett senare tillfälle, så kallad Fortsatt bolagsstämma. En minoritet av aktieägare, som innehar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kan begära att något av de obligatoriska besluten vid årsstämma (fastställelse av res...

arrow_forward
rb

Elektronisk underskrift

Elektronisk underskrift, eller e-underskrift, är krypterade uppgifter om en person som knutits elektroniskt och säkert till andra uppgifter, till exempel ett avtal eller en handling, så att de kan kontrolleras. Svenska myndigheters godtagande av e-underskrifter regleras i EU:s eIDAS-förordning so...

arrow_forward
rb

Kvorumregler

Definition Kvorumregler är de regler och principer för vad som krävs för att en beslutande församling av personer ska fatta giltiga beslut. Kvorumregler kallas även majoritetsregler eller pluralitetsregler. Även om kvorumregler förekommer i många sammanhang är det framförallt vid bolagsstämma och s...

arrow_forward
rb

Aktiebok

Definition Aktieboken är bolagets förteckning över aktier och aktieägare. Den kan beskrivas som ett register över vilka aktier som är utgivna av bolaget och vem som är ägare till dem. Aktieboken kan föras på papper eller elektroniskt. En aktiebok som inte förs med automatiserad behandling måste än...

arrow_forward