Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

BAS-kontoplanen

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill ...

arrow_forward
rr

Representation

Löpande bokföring Representation debiteras konto 6070 Representation. Bokslut I resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL, resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 och resultaträkning, allmänna regler enligt K3 ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill representatio...

arrow_forward
rr

Julgåva

Se uppslagsordet Julgåva i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Julgåva

Definition Gåva som ges i samband med jul. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 450 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. En ska...

arrow_forward
rr

Gåvor

Gåvor är en vanlig intäktskälla i den ideella sektorn. När en gåva mottages måste mottagaren bedöma om gåvan är villkorad med återbetalningsskyldighet. En sådan gåva klassificeras som ”bidrag”. Övriga gåvor klassificeras som ”gåvor”. Löpande bokföring Bokföringsskyldig mottagare som är andra än i...

arrow_forward
rm

Bil

De flesta företag drabbas av avdragsförbud och avdragsbegränsningar vad gäller momsen på inköp och leasing av personbilar. Däremot får exempelvis företag som bedriver taxirörelse, biluthyrning, körkortsutbildning och transport av avlidna göra momsavdrag. Avdragsförbudet gäller inköp av en personbil...

arrow_forward
rr

Inventarier

arrow_forward
rr

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Ett avtal mellan en säljare och en köpare innebär att säljaren och köparen har ett antal punkter enligt avtalet som ska uppfyllas. Framför allt ska säljaren leverera det som överenskommits och köparen ska ersätta säljaren för detta genom att betala kontant eller mot faktura. Om betalning dröjer beh...

arrow_forward
rr

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet har stor betydelse vid värdering av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar:Enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska anläggningstillgångar normalt tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning, dvs. ti...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av personbilar

Ett alternativ till att köpa en personbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. Ett företag som tillämpar K3 måste klassificera leasingavtalen som finansiella eller operationella leasingavtal För redovisning, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagda leasing-/hyresa...

arrow_forward
rm

Representation

Avdragsrätt för moms vid representation har alltid hänvisat till vad som gäller enligt inkomstskattelagen, vilket har visat sig medföra en felaktig hantering enligt gällande EU-regler. Det har lett till att representationsavdraget förändrades den 1 januari 2017. Bakgrunden till förändringen är en E...

arrow_forward
rr

Gåvor till anställda

Löpande bokföring Utgifter för skattefria gåvor till anställda som inte utgör ersättning för arbete debiteras normalt konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill - alternativt konto 7699 Övriga personalkostnader. Utgifter för gåvor till anställda som utgör ersättning för utfört arbete debiteras ...

arrow_forward
rm

Julgåva

Beskattning En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att: värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms och att julgåvan inte utgörs av kontanter. Om v...

arrow_forward
rr

Förbrukningsinventarier

Inventarier utgör normalt anläggningstillgångar. Utgiften för inköpet ska kostnadsföras genom årliga avskrivningar. Utgifter för s.k. förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde - kan däremot enligt K3 punkt 17.24 och K2 punkterna 10.5-6 kostnadsföras direkt under ...

arrow_forward
rr

Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring är en placering i aktier och andra värdepapper eller i fonder men där kapitalförsäkringen ”ligger mellan” berörda värdepapper och ägaren av försäkringen. Det innebär att utställaren av kapitalförsäkringen äger de underliggande värdepapperen, exempelvis en aktieportfölj eller fo...

arrow_forward
rr

Avskrivning

Huvudregeln enligt 4 kap. 4 § ÅRL är att alla anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period. Avskrivning innebär enligt K3 punkt 17.12 och IAS 16 punkt 6 ”en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperi...

arrow_forward
rr

Bilkostnader

arrow_forward
rm

Baskontoplan

arrow_forward
rr

Lösen av leasing

Äganderätten till leasad/hyrd tillgång kan övertas från uthyraren enligt ett leasingavtal antingen under leasingperioden eller vid avtalsperiodens slut. Oavsett tidpunkt för lösen finns oftast i leasingavtalet en formel för att beräkna lösenpriset under leasingperioden (eller om samtliga återståend...

arrow_forward
rr

Sjuk- och sjukvårdsförsäkringar

Löpande bokföring Utgifter för sjuk- och sjukvårdsförsäkringar kan debiteras huvudkontot 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill, sjuk- och hälsovård (BAS 2020). Angående högkostnadsskyddet mot s...

arrow_forward
rl

Bilförmån

Lag En bilförmån uppstår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger. Enbart möjligheten att använda arbetsgivarens bil privat föranleder inte förmånsbeskattning. Skatteverket anger också att om den anställde enbart i ringa omfattning använder ar...

arrow_forward
rr

Gåvor till kunder

Med gåvor till kunder menas normalt enklare s.k. reklamgåvor (reklam) och s.k. representationsgåvor (representation). Se uppslagsorden Reklamgåva och Representationsgåva i Rätt Skatt respektive Rätt Moms. I Rätt Moms finns dessutom Gåva vid representation.

arrow_forward
rs

Privat sjukvårdsförsäkring

arrow_forward
rr

Bilförmån

Bilförmån är en ett samlingsbegrepp för anställdas förmån av helt eller delvis fri bil. Löpande bokföring Företagets kostnader för de bilar som ger de anställda bilförmån kan t.ex. debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Kostnader för extrautrustning som in...

arrow_forward
rr

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar delas upp i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och fin...

arrow_forward
rr

Aktieägartillskott

Ett sätt att öka det egna kapitalet i aktiebolag, t.ex. för att undvika en tvångslikvidation på grund av förluster, är genom s.k. aktieägartillskott. Tillskott kan även bli aktuellt i andra situationer än i förlustsituationer, t.ex. från ett moderföretag till ett dotterföretag för att finansiera en...

arrow_forward
rr

Import och införsel

Se uppslagsorden Import, Importmoms och Temporär import i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Kontoplan

En kontoplan är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.3 en sammanställning över företagets konton i vilken kontonas namn och, i förekommande fall, kontonummer eller annat identifieringstecken framgår. Kontoplanen ingår i företagets systemdokumentation.

arrow_forward
rm

Import

Definition Med import avses att en vara levereras in till Sverige från en plats utanför EU:s momsområde. Varan ska fysiskt transporteras från detta område till Sverige. Vid så kallad transitering transporteras varor genom ett eller flera länder utan att tull och skatt betalas. Länder utanför EU bru...

arrow_forward
rl

Förmåner

I normalfallet får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Det kan dock vara förmånligt för den anställde och för arbetsgivaren att ge ersättning i form av en naturaförmån. Principen är att alla naturaförmåner är skattepliktiga och ska värderas till marknadsvärde. Från den r...

arrow_forward
ra

Semester

Semesterlagen reglerar arbetstagares rätt till semesterledighet och semesterlön. Den 1 april 2010 förenklades semesterlagen, både i sak och språkligt. Lagen ger anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per år. Arbetstagaren har normalt rätt till betalning från arbetsgivaren under denna ledigh...

arrow_forward
rs

Uppskjuten skatt

Definition Inkomstskatt för framtida räkenskapsår som beror på tidigare transaktioner eller händelser. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemä...

arrow_forward
rr

Moms

Löpande bokföring Ingående och utgående moms redovisas normalt i kontogrupp 26 Moms och särskilda punktskatter. Ingående och utgående moms bruttoredovisas på kontona 2610-2640 och sammanställs sedan netto för redovisning till Skatteverket på konto 2650 Redovisningskonto för moms. Bokslut Ingående ...

arrow_forward
rr

Periodiseringsfond

Löpande bokföring Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bo...

arrow_forward
rr

Årets skatt

Bokslutsarbetet för aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutas med att företagets skatteskuld/skattefordran beräknas avseende årets inkomstskatt per balansdagen. Skatten är enligt 9 kap. 4 § IL ingen avdragsgill kostnad för företaget. Alla företag, oavsett storlek, som är skattesubjekt ska redov...

arrow_forward
rm

Självfaktura

Självfakturering, eller self-billing som det också kallas, är uttryckligen tillåtet i momslagen och innebär att en köpare upprättar sin egen inköpsfaktura och därmed även sitt underlag för avdragsrätt för ingående moms. Reglerna om självfakturering har därför förenats med diverse krav och det ska ä...

arrow_forward
rm

Aktieägarkostnader

arrow_forward
rr

F-skatt/FA-skatt

SFL reglerar de flesta skatter och avgifter. Lagen innehåller regler om t.ex. F-skatt, preliminärskatteavdrag, kontrolluppgifter, deklarationer, utredning och kontroll, omprövning, överklagande och verkställighet, företagets skatter. Se uppslagsordet F-skatt i Rätt Moms och Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Fond för verkligt värde

Ett företag får redovisa sina finansiella instrument till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § ÅRL. Följande värdeförändringar ska enligt 14 d § redovisas mot en fond för verkligt värde och inte i resultaträkningen: Värdeförändring avseende ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för s...

arrow_forward
rm

Bokföring

Definition Det finns en mängd olika metoder för bokföring av moms. Beroende på vilka syften ett ekonomisystem ska fylla i ett företag kan det förekomma bokföring på olika momskonton eller någon form av kodning av momstransaktioner (momskoder). Ett företag kan helt fritt välja ett passande sätt att ...

arrow_forward
rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rr

Ej avdragsgilla kostnader

Alla affärshändelser måste enligt 4 kap. 1 § BFL bokföras. Alla bokförda utgifter/kostnader är dock inte skattemässigt avdragsgilla. Sådana kostnader benämns i dagligt språkbruk ”ej avdragsgilla kostnader”. Löpande bokföring För att underlätta deklarationsarbetet är det lämpligt att kontera ej avd...

arrow_forward
rr

Utdelning till aktieägare

Vid bolagsstämman fattas enligt 7 kap. ABL bland annat beslut om föregående års resultat och om utdelning ska ske till aktieägarna, årets resultat. Av redovisat årsresultat ska först balanserad förlust täckas. Det tidigare obligatoriska kravet på avsättning till reservfond i aktiebolag har slopats,...

arrow_forward
rl

Julgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan ge en julgåva skattefritt till en anställd om gåvan är av enklare slag. För att gåvan ska vara ska...

arrow_forward
rs

Motion och friskvård

Lagrum 11 kap. 12 § IL Kommentar Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde är en skattefri personalvårdsförmån. Vad som är mindre värde finns inte fastställt som belopp, men ett vanligt årskort på ett gym ryms inom definitionen. Priset på ett årskort kan variera från ort till ort. D...

arrow_forward
rr

Fond för utvecklingsutgifter

Bokslut Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får aktiebolag och ekonomiska föreningar aktivera utgifter för eget utvecklingsarbete endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsavgifter som utgör bundet eget kapital. Fond för utvecklingsutgifter får...

arrow_forward
rs

Skattemässig överavskrivning

Definition När avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget. Lagrum 18 kap. 19 § IL Kommentar Skattemässig överavskrivning på inventarier kan endast uppkomma vid räkenskapsenlig avskrivning. Det kan bero på felräkning eller att man felaktigt klassificera...

arrow_forward
rb

20 %-regeln

Definition 20 %-regeln är en, numera upphävd, regel som innebar att ingen aktieägare på bolagsstämma fick rösta för mer än 20 % av de på stämman företrädda aktierna. Huvudregeln är nu istället att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon företräder, om inte bolagsordningen sä...

arrow_forward
rr

Försäkringar

Några exempel på försäkringar för företag respektive för företagets anställda: För företaget För anställda Se även uppslagsordet Försäkring i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Förmåner

Med förmåner menas förmåner/ersättningar som utgår i annan form än i kontanter och som grundar sig på ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Löpande bokföring Utgifter för personalvårdsförmåner debiteras normalt konto 7699 Övriga personalkostnader eller på aktuellt utgiftskonto. Icke avdrags...

arrow_forward