Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Minimilön

Minimilöner kan regleras på olika sätt. Ett sätt är genom lagstiftning, dvs. att det finns en lagstadgad minimilön. Ett alternativ till detta är så kallad allmängiltigförklaring av kollektivavtal, vilket innebär att de genom kollektivavtal framförhandlade minimilönerna utsträcks till att gälla även...

arrow_forward
rs

Motorcykel

Kommentar En anställd som fritt får nyttja arbetsgivarens motorcykel ska beskattas för förmånen. Till skillnad från bilförmån är förmån av fri motorcykel inte schablonbeskattad. Skatteverket anser att olika metoder ska användas för att beräkna förmånens värde beroende på om man får nyttja motorcyke...

arrow_forward
rb

MTF

arrow_forward
rb

Näringsidkare

Definition Näringsidkare är varje fysisk eller juridisk person som bedriver Näringsverksamhet. Personen ses som näringsidkare i de ögonblick han eller hon utför handlingar och målsättningen för handlingen har ett samband med den egna näringsverksamheten. Begreppet näringsidkare är vidsträckt och ...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, materiell anläggningstillgång

arrow_forward
rs

Nettoförsäljningsvärde

Definition En varas beräknade försäljningsvärde minus eventuella försäljningskostnader. Lagrum 17 kap. 2 § IL 4 kap. 9 § ÅRL Kommentar Nettoförsäljningsvärde kallas även verkligt värde.

arrow_forward
rl

Ackordslön

Avtal Det finns olika sätt att betala ut lön, t.ex. fast månadslön, vilket är vanligast när det gäller tjänstemän. Inom andra avtalsområden är det vanligast med timlön. D.v.s. en grundlön för varje timme den anställde är i arbete. Ett komplement till timlönen kan vara en rörlig lönedel som är koppl...

arrow_forward
ra

Offentlighetsprincipen

Om en fackförening eller en anställd vill ha uppgifter från en privat arbetgsivaren är dessa enligt grundregeln inte offentliga. Däremot gäller det motsatta för en offentlig arbetsgivare. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt til...

arrow_forward
rm

Omvänd lokal beskattning

Definition Omvänd beskattning och omvänd lokal beskattning är två begrepp som signalerar att det är köparen som tar hand om att redovisa momsen på sitt inköp. Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vis...

arrow_forward
rs

Omvandling

Definition Genom en transaktion övergår en tillgång till att bli en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar När en ägare byter en tillgång mot en annan sker en avyttring och transaktionen ska beskattas. Marknadsvärdet på den tillbytta tillgången är intäkten och mot den drar man av sitt anskaffn...

arrow_forward
Visar 981 till 990 av 5043 träffar.