Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

IFRS

En förkortning av International Financial Reporting Standards. Redovisningsstandarder som benämns IFRS med ett nummer (exempelvis IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas) ges ut IASB. IAS och IFRS benämns tillsammans IFRS eller IFRS-regelverket. Idag (december 2021) finns följande standarder i form av ...

arrow_forward
rr

Bokföringsmässiga grunder

Enligt 2 kap. 4 § ÅRL ska årsredovisning upprättas enligt principen om periodisering eller bokföringsmässiga grunder (”accrual basis”), dvs. intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Inkomster och utgifter ska periodiseras till det ...

arrow_forward
rs

Lösen av leasing

Definition Avslut av leasingkontrakt genom utköp av den leasade egendomen.

arrow_forward
rm

Tjänst

Definition Momsen har en egen definition av begreppet tjänst. För att definiera begreppet tjänst hänvisas till begreppet vara och motsatsvis det som inte är en vara är en tjänst. Alla materiella ting är varor i momshänseende. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektri...

arrow_forward
rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rr

Extraordinära intäkter och kostnader

Begreppet har sedan 2016 utmönstrats i ÅRL och den svenska redovisningsnormeringen. Tidigare skulle dessa poster, dvs. poster som är extraordinära, redovisas separat i resultaträkning. Definitionen av extraordinära poster var sådan att dessa i princip aldrig uppkom i svensk redovisning, då de skull...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av datorer

Löpande bokföring Precis som företagets utgifter för inköp av dator till företaget dator, datorutrustning kan leasing/hyra av datorer bokföras som leasing/hyra av vanliga inventarier, leasing/hyra av maskiner och inventarier. Vid behov av särredovisning debiteras något av kontona i kontogrupp 52 Hy...

arrow_forward
rr

Deposition vid leasing/hyra

Vid tecknandet av leasing-/hyresavtal får företaget ibland betala en depositionsavgift till uthyraren som ett slags säkerhet. Depositionsavgiften utgör en fordran på det uthyrande företaget och betalas tillbaka vid leasing-/hyresperiodens slut. Beroende på avtalsperiodens längd kan depositionen var...

arrow_forward
rr

Primäravdrag

Ett primäravdrag är enligt 19 kap. 5 a § IL ett tvingande värdeminskningsavdrag på hyreshus på 12 % som fördelas med 2 % per år i 6 år. Företag som tillämpar K3 eller IFRS beräknar uppskjuten skatt på primäravdragsbeloppet i den mån detta ger upphov till en temporär skillnad. BFN skriver följande p...

arrow_forward
rb

Ställföreträdarjäv

Definition Ställföreträdarjäv är den situation där en person i förtroendeposition, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör, är jävig på grund av att han eller hon företräder en juridisk person i ett avtal mellan bolaget där han eller hon har en förtroendeposition, och den föret...

arrow_forward
Visar 981 till 990 av 5129 träffar.