Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Möbler

Löpande bokföring Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbruknin...

arrow_forward
rr

Koncern

Bokslut Moderföretag tillsammans med dotterföretag utgör en koncern. KoncernföretagEnligt koncernföretagsdefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL är ett företag moderföretag och en juridisk person dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ...

arrow_forward
rr

Finansiell rapport

I Redovisningsdirektivet används finansiell rapport som ett samlingsnamn för årsbokslut (ÅRL: årsredovisning) och koncernredovisning. K3-regler En finansiell rapport är enligt punkt 3.2 i K3 en koncernredovisning eller en årsredovisning. K4-regler Utformning av finansiella rapporter regleras i IAS...

arrow_forward
rs

Sponsring

arrow_forward
rl

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, 9 av 10 anställda har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på ens arbetsplats så tillhör man sannolikt ett de av fyra största tjänstepensionsavtalen, men även om det inte finns något kollektivavtal så väljer många arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Tantiem

Tantiem är en avtalad rörlig ersättning, t.ex. viss andel av rörelseresultatet eller omsättningen, som utbetalas till företagsledare, styrelsemedlemmar eller vd. Löpande bokföring Tantiem bokförs som vanliga löner men kan också särredovisas i debet på konto 7222 Tantiem till företagsledare. Per b...

arrow_forward
rs

Lokaltillbehör

Definition Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten. Lagrum 18 kap. IL Kommentar En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta und...

arrow_forward
rl

Intern representation

arrow_forward
rr

Balansdag

Balansdagen är den sista dagen i ett räkenskapsår där den löpande bokföringen ska avslutas. Per balansdagen upprättas enligt 6 kap. BFL en årsredovisning/finansiell rapport eller ett årsbokslut/förenklat årsbokslut som sammanfattar ställning per balansdagen och resultatet för räkenskapsåret.

arrow_forward
rr

Primäravdrag

Ett primäravdrag är enligt 19 kap. 5 a § IL ett tvingande värdeminskningsavdrag på hyreshus på 12 % som fördelas med 2 % per år i 6 år. Företag som tillämpar K3 eller IFRS beräknar uppskjuten skatt på primäravdragsbeloppet i den mån detta ger upphov till en temporär skillnad. BFN skriver följande p...

arrow_forward
Visar 971 till 980 av 5129 träffar.