Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Sommargåvor

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan t.ex. ge en jubileumsgåva när företaget jubilerar, en minnesgåva vid högtidsdagar, t.ex. 50 eller 60 å...

arrow_forward
rl

Traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
ra

Upphovsrätt

Den som ensam eller tillsammans med andra har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk har upphovsrätten till verket. Den upphovsrätt som tillkommer upphovsmannen kan enligt 27 § upphovsrättslagen helt eller delvis överlåtas, med undantag för upphovsmannens så kallade ideella rätt. Något formkrav f...

arrow_forward
rs

Värdepapper

Definition En tillgång som representerar ett ekonomiskt värde. Kommentar Ett värdepapper är en bred definition som omfattar till exempel fordringar, aktier, optioner obligationer och konvertibler. För att kunna avgöra hur ett värdepapper ska beskattas är det viktigt att klassificera värdepappret....

arrow_forward
ra

Arbetsskyldighet

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan två parter som innebär att den ena parten, arbetstagaren, ska utföra ett arbete åt den andra, arbetsgivaren, som sin tur betalar en ersättning för detta arbete. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person under det att arbetstagaren alltid är en ...

arrow_forward
rs

Anstånd

Definition Ett beslut att få skjuta upp ett åtagande på bestämd eller obestämd framtid. Lagrum 36 kap. 1 § och 63 kap. SFL Kommentar Det finns möjlighet att få anstånd med att lämna deklarationer och särskilda uppgifter till Skatteverket. Det gäller både inkomstdeklaration och skattedeklaration...

arrow_forward
rr

Domännamn

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som...

arrow_forward
rl

Vikariat

I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. En vikarie ersätter en anställd som är ledig av någon orsak, sjukdom, föräldraledighet, studieledighet m.m. Man kan också anställa en vikarie för att uppehålla en ledig befattning som ska til...

arrow_forward
rl

Tjänsteärende

Om en anställd använder ett av arbetsgivaren betalt månadskort för tjänsteärenden, bör den delen av kortet inte beskattas.

arrow_forward
ra

Tystnadsplikt

Anställda har i olika utsträckning en skyldighet att iaktta tystnadsplikt beträffande omständigheter som de får kännedom om i anställningen. Reglerna är delvis olika för offentligt anställda och privatanställda. Offentligt anställda Offentliganställda har genom den grundlagfästa yttrandefriheten ...

arrow_forward
Visar 971 till 980 av 5043 träffar.