Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Löneskatt

arrow_forward
rs

Underskott

Definition Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår. Lagrum 40 kap. IL Kommentar Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsa...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadsförsäkringar, arbetare

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm arbetsgiv...

arrow_forward
rs

Byggkostnader

Definition Kostnader för att göra en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Utgifter för att uppföra, bygga till eller bygga om en byggnad ska fördelas på olika tillgångar och dessa kostnadsförs olika snabbt. Delar av utgifterna kan vara byggnadsinventarier och s...

arrow_forward
rr

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär i ekonomiska sammanhang att kostnader och intäkter som hör samman ska matcha varandra i samma tidsperiod.

arrow_forward
rr

Balansdagskurs

K4-regler I IAS 21 punkt 8 definieras balansdagskurs som avistakursen vid rapportperiodens slut.

arrow_forward
rs

Omvandling

Definition Genom en transaktion övergår en tillgång till att bli en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar När en ägare byter en tillgång mot en annan sker en avyttring och transaktionen ska beskattas. Marknadsvärdet på den tillbytta tillgången är intäkten och mot den drar man av sitt anskaffn...

arrow_forward
rs

Successiv vinstavräkning

Definition En metod att redovisa pågående arbeten. Kommentar Successiv vinstavräkning innebär att pågående arbeten redovisas som en upplupen intäkt i stället för att redovisas när uppdraget eller projektet är färdigställt.

arrow_forward
rr

Valutakursförluster/valutakursvinster

Löpande bokföring En affärshändelse i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta (exempelvis vid import och införsel och export och utförsel samt vid lån i utländsk valuta) ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (...

arrow_forward
rl

Kvitto

Lag För varje affärshändelse på företaget ska det finnas en verifikation. En verifikation är enligt bokföringslag (1999:1078) ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”. Ett kvitto utgör en verifikation och ska ha uppgift om datum för affärshändels...

arrow_forward
Visar 951 till 960 av 5043 träffar.