Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Vinstandelslån

Definition Ett lån som helt eller delvis löper med vinstandelsränta. Lagrum 24 kap. 10-15 §§ IL Kommentar Med vinstandelsränta avses en ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst. Avdragsrätten för vinstandelsränta är förenad med vissa villkor som specific...

arrow_forward
rs

Warrant

Definition Värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt. Kommentar Warranter ges ut av värdepappersinstitut och är en typ av option, ofta med lång löptid. Den underliggande egendomen är ofta aktier, råvaror, r...

arrow_forward
rs

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Definition Skatt på pensionskostnader. Lagrum lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader Kommentar Den som har lovat att betala en tjänstepension är skattskyldig till särskild löneskatt på pensionskostnader. Lagen anger vilka poster som ökar underlaget till särskild löneskatt och vilka po...

arrow_forward
ra

Varsel

Definition I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna ett varsel. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Uppsägning av personliga skäl Enligt anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisation som en anställd tillhör o...

arrow_forward
rb

Ansvarsfrihet

Definition Ansvarsfrihet är inom bolagsrätten ett särskilt beslut på bolagstämman om att bolaget inte kommer att föra talan om skadestånd mot styrelseledamöter och verkställande direktör. Ansvarsfrihet är ett obligatoriskt ärende i vilket Årsstämma ska fatta beslut enligt aktiebolagslagen (ABL 7:11...

arrow_forward
ra

Befordran

Definition En befordran innebär normalt sett ny titel, ändrade arbetsuppgifter, högre lön samt mer ansvar. Ändring i anställningsavtalet I samband med befordran från en tjänst till en annan på arbetsplatsen bör parterna se till att ett tillägg till anställningsavtalet upprättas. Alternativt kan p...

arrow_forward
rr

Kontantförsäljning

Vid kontantförsäljning av varor, produkter eller tjänster ”över disk” erhålles betalningen i samband med försäljningstillfället. Registrering av kontantförsäljningen sker vanligtvis i ett certifierat kassaregister. Kontantförsäljning intäktsredovisas på ett lämpligt konto i kontoklass 3 och ingår i...

arrow_forward
ra

Arbetsförmåga

Definition Att kunna arbeta tack vare god fysisk och psykisk hälsa brukar benämnas att en person är arbetsför, arbetsförmögen eller innehar arbetsförmåga. En person som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, handikapp, sjukdom eller annan omständighet har nedsatt arbetsförmåga är således endast d...

arrow_forward
ra

Utlänning

arrow_forward
rl

Veckovila

Lag En anställd ska enligt arbetstidslag (1982:673)ha en veckovila på minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet. Om den anställde tvingas arbeta övertid under veckovilan anser lagen att man bryter veckovilan så att en...

arrow_forward
Visar 941 till 950 av 5043 träffar.