Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Avsaknad av företrädare bosatt i Sverige

arrow_forward
ra

Decemberkompromissen

Med uttrycket decemberkompromissen menas den överenskommelse som träffades i december 1906 mellan SAF och LO. Överenskommelsen innebar att arbetstagarsidan erkände arbetsgivarens bestämmanderätt i företaget (rätten att leda och fördela arbetet, den s.k. arbetsledningsrätten, och att fritt anställa ...

arrow_forward
rr

Koncern

Bokslut Moderföretag tillsammans med dotterföretag utgör en koncern. KoncernföretagEnligt koncernföretagsdefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL är ett företag moderföretag och en juridisk person dotterföretag, om företaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen, ...

arrow_forward
rm

VAT-nummer

Definition VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysike...

arrow_forward
rl

Hälso- och sjukvård

Lag Den 1 juli 2017 trädde hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ikraft. Syftet med lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt. I lagen finns definitionen av hälso- och sjukvård: Det innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. B...

arrow_forward
rr

Bruttoredovisning

Principen om bruttoredovisning finns i 2 kap. 4 § ÅRL och innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra i årsredovisningen. Denna princip benämns även kvittningsförbudet. K3-regler I punkt 2.5 framgår att kvittning av tillgångar och skulder samt intäk...

arrow_forward
rr

Tjänstegrupplivförsäkringar (TGL)

Arbetsgivaren kan teckna gruppliv-/tjänstegrupplivförsäkringar för sina anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Ofta erläggs premierna för TGL i samband med avgifter till AMF (FORA) eller Alecta. Även Förenade Liv administrerar och debiterar tjänstegrupplivförsäkringar.

arrow_forward
rs

Pågående arbeten

Definition Uppdrag som är påbörjade men ännu inte avslutade vid räkenskapsårets utgång. Lagrum 17 kap. 23-32 §§ IL Kommentar För byggnads-, anläggnings-, hantverks- och konsultrörelse finns särskilda skatteregler för värdering av pågående arbeten. Till företag som bedriver byggnads- och anläg...

arrow_forward
rs

Mark

Definition Den del av en fastighets anskaffningsvärde som inte går att göra avskrivning på. Lagrum 19 kap. 11-12 §§ IL Kommentar Enligt jordabalkens regler är mark indelad i fastigheter. Till fastigheter hör olika fastighetstillbehör som till exempel byggnad, stängsel, tunnlar och lyktstolpar....

arrow_forward
rs

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL 4 kap. 9 § 1 st. ÅRL Kommentar I räkenskaperna ska kundfordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Normalt ska varje fordran värderas för sig. Det finns inga särskilda regler i skattelagstiftningen för hur kundfordringar ska värderas. Det innebär att...

arrow_forward
Visar 941 till 950 av 5129 träffar.