Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Beskattningsunderlag

I beskattningsunderlaget ska allt inräknas utom ränta och moms. Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget bedömas var för sig för respektive vara och tjänst (delningsprincipen). Det finns situationer när man måste göra u...

arrow_forward
rr

Nyemission

Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission, genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid fondemission ökas aktiekapitalet via en intern bokföringsåtgärd utan att något nytt kapital tillförs bola...

arrow_forward
rs

Pågående arbeten

Definition Uppdrag som är påbörjade men ännu inte avslutade vid räkenskapsårets utgång. Lagrum 17 kap. 23-32 §§ IL Kommentar För byggnads-, anläggnings-, hantverks- och konsultrörelse finns särskilda skatteregler för värdering av pågående arbeten. Till företag som bedriver byggnads- och anläg...

arrow_forward
rs

Mark

Definition Den del av en fastighets anskaffningsvärde som inte går att göra avskrivning på. Lagrum 19 kap. 11-12 §§ IL Kommentar Enligt jordabalkens regler är mark indelad i fastigheter. Till fastigheter hör olika fastighetstillbehör som till exempel byggnad, stängsel, tunnlar och lyktstolpar....

arrow_forward
rs

Miljöavgifter

Definition Avgifter för att begränsa produktion och användande av miljöfarliga produkter. Kommentar Miljöavgifter för, t.ex. miljöfarligt avfall, kan hänföras till tillsynsavgifter. Avgifterna är avdragsgilla för företaget.

arrow_forward
rs

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL 4 kap. 9 § 1 st. ÅRL Kommentar I räkenskaperna ska kundfordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Normalt ska varje fordran värderas för sig. Det finns inga särskilda regler i skattelagstiftningen för hur kundfordringar ska värderas. Det innebär att...

arrow_forward
rm

Idrott

Vad är idrott i momshänseende och varför är det viktigt att skilja idrott från nöje och förströelse? När någon ges möjlighet att utöva idrott eller får tillträde till ett idrottsevenemang kan momsen beroende på omständigheterna variera, transaktionen kan vara undantagen (momsfri) uppgå till 6 % el...

arrow_forward
rr

Hyresrätt

Hyresrätten till en lokal representerar ofta ett bestående värde som näringsidkaren är beredd att betala för, t.ex. en centralt belägen lokal. Detsamma gäller värdet av de rättigheter som följer med ett arrendekontrakt. Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten...

arrow_forward
rs

Beskattningstidpunkt

Definition Den tidpunkt vid vilken en intäkt eller kostnad ska tas upp till beskattning. Lagrum 14 kap. 2 och 4 §§ IL Kommentar God redovisningssed styr när en inkomst ska tas upp eller en utgift ska dras av om det inte finns några särskilda regler i inkomstskattelagen. Detsamma gäller när en ...

arrow_forward
ra

Decemberkompromissen

Med uttrycket decemberkompromissen menas den överenskommelse som träffades i december 1906 mellan SAF och LO. Överenskommelsen innebar att arbetstagarsidan erkände arbetsgivarens bestämmanderätt i företaget (rätten att leda och fördela arbetet, den s.k. arbetsledningsrätten, och att fritt anställa ...

arrow_forward
Visar 931 till 940 av 5129 träffar.