Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Materiell anläggningstillgång, avyttring

En materiell anläggningstillgång avyttras normalt genom försäljning eller utrangering. Löpande bokföring Vinster vid avyttring redovisas normalt på konto 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Förluster redovisas normalt på konto 7970 Förlust vid avyttring a...

arrow_forward
rs

Koncernbidrag

Definition Ett skattemässigt begrepp som gör det möjligt att utjämna de skattepliktiga resultaten mellan två företag. Lagrum 35 kap. IL Kommentar I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat. Möjligheten att använda koncernbidrag...

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL och K3, samtliga företag

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska enligt 5 kap. 1-2 §§ ÅRL i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Större företag ska lämna upplysningar enligt 5 kap. 25-49 §§ ÅR, se noter enligt ÅRL och K3, större ...

arrow_forward
rb

Utdelning

arrow_forward
rs

Bilförmån

Definition När en anställd använder arbetsgivarens bil i mer än ringa omfattning. Lagrum 61 kap. 5-11 §§ IL och 22 kap. 7 § IL Kommentar Ringa omfattningMed ringa omfattning menas - enligt Skatteverket - att den anställde har använt bilen privat högst 10 gånger eller kört mer än 100 mil privat...

arrow_forward
rr

K3-företag

Företag som tillämpar K3, oavsett om det är frivilligt (mindre företag) eller för att företaget är ett större företag, kan ibland benämnas K3-företag.

arrow_forward
rr

Sjuk- och hälsovård

arrow_forward
rr

Tjänstegrupplivförsäkringar (TGL)

Arbetsgivaren kan teckna gruppliv-/tjänstegrupplivförsäkringar för sina anställda, såväl arbetare som tjänstemän. Ofta erläggs premierna för TGL i samband med avgifter till AMF (FORA) eller Alecta. Även Förenade Liv administrerar och debiterar tjänstegrupplivförsäkringar.

arrow_forward
rm

Beskattningsunderlag

I beskattningsunderlaget ska allt inräknas utom ränta och moms. Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget bedömas var för sig för respektive vara och tjänst (delningsprincipen). Det finns situationer när man måste göra u...

arrow_forward
rr

Nyemission

Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission, genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid fondemission ökas aktiekapitalet via en intern bokföringsåtgärd utan att något nytt kapital tillförs bola...

arrow_forward
Visar 921 till 930 av 5129 träffar.