Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Moms

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, aktivering

Löpande bokföring Immateriella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 10. Här återfinns följande huvudkonton: 1010 Utvecklingsutgifter (ej K2) 1020 Koncessioner m.m. 1030 Patent 1040 Licenser 1050 Varumärken 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 1070 Goodwill 1080 Pågående projekt...

arrow_forward
rs

Förbrukningsinventarier

Definition Inventarier av mindre värde eller vars ekonomiska livslängd kan antas vara högst tre år. Lagrum 18 kap. 4 § IL Kommentar Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om...

arrow_forward
rr

Pågående nybyggnad

Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Avskrivningstiden får även vid skattemässig avskrivning räknas från när byggnaden färdigställts. Därför brukar man debitera löpande kostnader för pågående nybyggnad på ett särskilt konto för pågående nybyggnad. Med hänsy...

arrow_forward
rr

Events

Inom näringslivet uppstår det ofta gränsdragningsproblem när det gäller var gränsen går mellan vad som är tillåten representation, kundvård (gåvor till kunder), sponsring, konferenser/konferensresor och vad som är mutor. Stor osäkerhet gäller sådana ”events” som till exempel luncher, middagar, kult...

arrow_forward
rm

EU-handel

arrow_forward
rb

Avstämningsförbehåll

Definition Avstämningsförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som föreskriver att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Exempel på avstämningsförbehåll i bolagsordningen (Bolagsverk...

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL och K3, samtliga företag

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska enligt 5 kap. 1-2 §§ ÅRL i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Större företag ska lämna upplysningar enligt 5 kap. 25-49 §§ ÅR, se noter enligt ÅRL och K3, större ...

arrow_forward
rr

Inkasso

Löpande bokföring Erlagda avgifter till inkassoföretaget eller KFM kan debiteras konto 6060 Kreditförsäljningskostnader, alternativt debiteras konto 6062 Inkasso- och KFM-avgifter.

arrow_forward
rr

Ränteintäkter

Utestående lånefordringar, obligationer och tillgodohavanden på bank-, check- och plusgirokonto kan ge företaget ränteintäkter. Löpande bokföring Erhållen ränta krediteras något av kontona i kontogrupp 83 eller på konto 8250 eller konto 8260 beroende på vad räntan avser. Bokslut Per balansdagen ...

arrow_forward
Visar 911 till 920 av 5129 träffar.