Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Fondaktie

Definition Fondaktie kallas en ny aktie som ges ut i samband med en Fondemission. Det är dock inte någon rättslig skillnad mellan en fondaktie och andra aktier när de väl är beslutade, registrerade och utgivna. Det innebär att behovet av att kalla en viss aktie ”fondaktie” vanligtvis upphör när...

arrow_forward
rm

Återvinna moms

arrow_forward
rr

Aktiv marknad

Aktiv marknad existerar enligt K3 punkt 12.25 när följande villkor är uppfyllda: Handeln avser likartade produkter. Intresserade köpare och säljare finns normalt. Information om priserna är allmänt tillgänglig.

arrow_forward
rr

Avistaköp eller avistaförsäljning

Avistaköp eller avistaförsäljning är enligt K3 punkt 12.16 köp eller försäljning av en finansiell tillgång som görs enligt ett avtal vars villkor kräver leverans av tillgången inom den generella tidsram som fastställts av regelverk eller praxis på den berörda marknaden.

arrow_forward
rr

Avskrivningsmetoder

K3-regler Ett företag som tillämpar K3 ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas, om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändr...

arrow_forward
rr

Avtalstillgång

K4-regler En avtalsskuld är enligt IFRS 15 bilaga A ett företags rätt till ersättning i utbyte mot varor eller tjänster som företaget har överfört till en kund när denna rätt beror på något annat än den tid som förflutit, t.ex. företagets framtida resultat.

arrow_forward
rr

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (eller egna nyckeltal som de också benämns ibland) definieras i punkt 17 av ESMAs riktlinjer från 2015 som ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt må...

arrow_forward
rr

Anmälan bokföring utomlands

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda: Platsen för för...

arrow_forward
rr

Apportegendom

arrow_forward
rr

Arkiveringsformer

Enligt 7 kap. 1-2 §§ BFL ska räkenskapsinformationen som huvudregel arkiveras i Sverige i vanlig läsbar form, i mikroskrift eller i annan form som kan läsas, avlyssnas etc.

arrow_forward
Visar 891 till 900 av 5043 träffar.