Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Vilande ingående moms

Löpande bokföring Moms redovisas ibland i fel momsperiod vilket kan leda till skattetillägg. Det kan bero på att momspliktiga affärshändelser bokförs i den redovisningsperiod de inträffar men att momsredovisningsperioden inträder först senare eller att momsskatteskyldigheten ännu inte har inträffat...

arrow_forward
rm

Import

Definition Med import avses att en vara levereras in till Sverige från en plats utanför EU:s momsområde. Varan ska fysiskt transporteras från detta område till Sverige. Vid så kallad transitering transporteras varor genom ett eller flera länder utan att tull och skatt betalas. Länder utanför EU bru...

arrow_forward
rr

Anteciperad utdelning

Utdelning från ett annat bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande företaget har kontroll över det utdelande bolaget (i normalfallet ett dotterbolag) så kan moderföretaget ta upp den förväntade utdelningen i...

arrow_forward
rb

Borgenärsskydd

Definition Borgenärsskyddet utgör en samling regler i aktiebolagslagen som syftar till att skydda personer (borgenärer) som har olika typer av fordringar på bolaget (gäldenären). Borgenärsskydd är också, liksom Minoritetsskydd, en grund för tolkning av aktiebolagslagens regler som innebär att rege...

arrow_forward
rb

Innehavaraktier

Definition Innehavaraktier, det vill säga aktiebrev som från början är utställda ”till innehavaren”, är inte tillåtna i svensk rätt. Istället ska aktiebrev alltid ange aktieägarens namn när de först ges ut. Innehavaraktier kan dock vara tillåtna i utländska rättsordningar, bland annat Tyskland, F...

arrow_forward
rs

Skattemässig överavskrivning

Definition När avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget. Lagrum 18 kap. 19 § IL Kommentar Skattemässig överavskrivning på inventarier kan endast uppkomma vid räkenskapsenlig avskrivning. Det kan bero på felräkning eller att man felaktigt klassificera...

arrow_forward
rr

Arbetsredskap

Löpande bokföring Klassificering av utgifter för arbetsredskap beror på vilken slags redskap det gäller. Verktyg och instrument bokförs t.ex. som förbrukningsinventarier i kontogrupp 54 eller som inventarier (maskiner och inventarier, inköp) i kontogrupp 12. Detsamma gäller datorer och kontorsmaski...

arrow_forward
rl

Nettolönejustering

I de fall vi betalar ut ett löneförskott som avser korrigering av felaktigt utbetald lön, är det trevligare att använda lönearten ”nettolönejustering”.

arrow_forward
rs

Aktieutdelning

Definition En värdeöverföring från företaget till dess ägare utan krav på motprestation. Lagrum 24 kap. och 57 kap. IL Kommentar En aktieutdelning beskattas på olika sätt beroende på vem som är ägare till aktien. - En fysisk person som äger en kvalificerad andel, 20 % till ca 60 %. - En fys...

arrow_forward
rm

Faktura

Definition Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning för en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms. Det ...

arrow_forward
Visar 81 till 90 av 5129 träffar.