Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Bokföringskostnader

Utgifter för anlitad hjälp med bokföring, bokslut och deklaration från en bokförings-/redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult/revisor redovisas på ett särskilt konto i kontogrupp 65. Om en anställd däremot utför samma arbete utgör detta en vanlig lönekostnad som i den kostnadsslagsindelade re...

arrow_forward
rr

Utsläppsrätter

Systemet med utsläppsrätter är ett resultat av Kyotoavtalet och administreras i Europa av EU. Det introducerades 2005. Syftet med utsläppsrätter är att minska utsläppen av växthusgaser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, vilket görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala ut...

arrow_forward
rr

Fakturamodellen

Fakturamodellen gäller för så kallade HUS-arbeten, dvs. både för RUT-arbeten/tjänster (rengöring, underhåll och tvätt) och för ROT-arbeten/tjänster (reparation/renovering, om- och tillbyggnad). Se uppslagsorden Husarbete i Rätt Lön och Hushållsarbete i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Extern representation

arrow_forward
rl

Vårdnadsbidrag

Möjligheten att få vårdnadsbidrag togs den bort 1 januari 2016.

arrow_forward
rs

Motorcykel

Kommentar En anställd som fritt får nyttja arbetsgivarens motorcykel ska beskattas för förmånen. Till skillnad från bilförmån är förmån av fri motorcykel inte schablonbeskattad. Skatteverket anser att olika metoder ska användas för att beräkna förmånens värde beroende på om man får nyttja motorcyke...

arrow_forward
rm

Informationstjänst

På momsområdet skiljer man på informationstjänster och utbildningstjänster/pedagogiska aktiviteter. Utbildning kan vara mer eller mindre omfattande och såväl momspliktig (25 %) som momsfri. Den momsfria utbildningen finns framför allt inom det offentliga skolväsendet. Som informationstjänst räknas...

arrow_forward
rr

Sale-and-leasebacktransaktion

K3-regler En sale-and-leasebacktransaktion utgörs enligt K3 kapitel 20 av en försäljning av en tillgång och en efterföljande leasing av samma tillgång. Hur en vinst vid en sådan avyttring beräknas beror på om det efterföljande leasingavtalet är finansiellt eller operationellt.

arrow_forward
rr

Aktiverat arbete för egen räkning

Om företaget själv tillverkat en anläggningstillgång eller haft utvecklingsutgifter kan värdet av det egna arbetet aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det kan både gälla materiella och immateriella anläggningstillgångar och avse såväl byggnader, maskiner, inventarier som bala...

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är enligt K3 punkt 26.3 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument, dvs betalningen sker med aktier i företaget. Löpande bokföring Kostnader för aktierelat...

arrow_forward
Visar 871 till 880 av 5043 träffar.