Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Ansvarsfrihet

Definition Ansvarsfrihet är inom bolagsrätten ett särskilt beslut på bolagstämman om att bolaget inte kommer att föra talan om skadestånd mot styrelseledamöter och verkställande direktör. Ansvarsfrihet är ett obligatoriskt ärende i vilket Årsstämma ska fatta beslut enligt aktiebolagslagen (ABL 7:11...

arrow_forward
ra

Arbetstagarledamöter

För att ge de fackliga organisationerna medinflytande genom att ge de anställda insyn i och inflytande över företagets verksamhet finns en särskild lag: lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. I ett företag med minst 25 arbetstagare har som regel de anställda rätt att utse två ledam...

arrow_forward
rm

Export

Med export menas att ett företag omsätter (t.ex. säljer och levererar) varor eller tjänster utanför EU:s momsområde. Vid export tas moms inte ut då Sverige inte är beskattningsland. Däremot kan företaget behöva betala eventuell tull och moms i mottagarlandet. I vissa fall kan momsreglerna för varor...

arrow_forward
rl

Ferielöneavdrag

Avtal Inom vissa avtalsområden, t.ex. för lärare och annan skolpersonal, finns anställda som är lediga under sommarlovet, s.k. uppehålls- eller ferielöneanställda. Här använder man inte semesterlagens regler om intjänande av semesterlön. Under sommarledigheten betalas uppehålls- eller ferielön ut...

arrow_forward
rm

Uttag

Definition Uttag kan utgöra en omsättning som medför momsbeskattning. Om exempelvis någon tar ut en vara för privat användning krävs att utgående moms redovisas på värdet av uttaget. Genom uttagsbeskattning neutraliseras den moms som dragits av som ingående moms vid inköpet. Av den anledningen är r...

arrow_forward
rr

Renhållning och städning

Löpande bokföring Företagets utgifter för städning, fönsterputsning och annan lokalvård inklusive utgifter för städmaterial redovisas som lokalkostnader (kontogrupp 50) om städningen avser hyrda lokaler och som fastighetskostnader (kontogrupp 51) om den avser företagets egen fastighet. Ersättning ...

arrow_forward
rb

Portföljbolag

Definition Portföljbolag är en vanlig benämning av ett bolag som ägs helt eller delvis av ett holdingbolag eller annan typ av ägarbolag. Uttrycket kan innebära att det finns ett begränsat tidsperspektiv för ägandet av portföljbolaget.

arrow_forward
rs

Djur i jordbruk

Lagrum 17 kap. 5 § IL Kommentar Djur i jordbruk och renskötsel anses alltid som lager skattemässigt. Lagret får inte tas upp till lägre värde än 85 % av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något f...

arrow_forward
rs

Gåvor till anställda

Kommentar Gåvor till anställda är normalt skattepliktiga för de anställda med några undantag (se hänvisningsorden nedan). Med anledning av coronapandemin infördes en tillfällig regel som innebär att gåvor från arbetsgivaren är skattefria till den del gåvornas värde inte överstiger 1 000 kr inklusiv...

arrow_forward
rr

Pappershanddukar, pappersmuggar

Löpande bokföring Företagets utgifter för pappershanddukar, pappersmuggar, servetter, hushållspapper, toapapper etc. utgör normalt förbrukningsmateriel och konteras då i kontogrupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (BAS 2022).

arrow_forward
Visar 861 till 870 av 5129 träffar.