Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Tobak

arrow_forward
rb

Prokura

Definition Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma. ...

arrow_forward
rl

Minderåriga i arbetslivet

Barn och ungdomar ska skyddas i arbetslivet för att inte drabbas av olycksfall, belastningsskador, överansträngning m.m. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 gäller allt arbete som minderåriga utför som anställda, i familjeföretag, som egen företagare och i utbildning. Den som inte fyllt 18 å...

arrow_forward
rl

Minnesgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan till en anställd ge en minnesgåva vid högtidsdagar. När den anställde fyller t.ex. 50 eller 60 år ...

arrow_forward
ra

Beredskap

Definition Med beredskap menas tid då en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete utan att behöva befinna sig på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan vara hemma eller någon annanstans men anträffbar om arbetsgivaren behöver få arbete utfört. Beredskap är vanligt inom mång...

arrow_forward
ra

Behovsanställning

arrow_forward
rr

Allmänt om verksamheten

K3-regler K3 använder inte detta begrepp men i punkt 3.7 återfinns ett antal punkter som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Viktiga förhållanden och väsentliga händelser. Dessa punkter är: verksamhetens art och inriktning, viktiga förändringar i verksamheten, viktiga externa...

arrow_forward
ra

Bilförmån

arrow_forward
rr

Finansiella instrument

ÅRL innehåller ingen definition av begreppet finansiellt instrument. Dock finns definitionen både i K3 och i IFRS. Ett finansiellt instrument är enligt K3 punkt 11.4 varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång hos en part och en finansiell skuld eller egetkapitalinstrument hos e...

arrow_forward
ra

Anställningsavtal

Definition Anställningsavtalet är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. Arbetstagaren är dock alltid en fysisk person. I anställningsavtalet kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om villkor som ska gälla för anställnin...

arrow_forward
Visar 861 till 870 av 5043 träffar.