Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Avbokningsavgifter

arrow_forward
rr

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan utbetalas till personal som tvingats sluta på grund av nedläggning eller avyttring av t.ex. en filial. Även chefspersoner/vd kan i anställningsavtalet ha inskrivet att avgångsvederlag ska utbetalas om de tvingas sluta på företaget - eftersom lagen (1982:80) om anställningsskydd ...

arrow_forward
rb

Avtalsbrott

Definition Avtalsbrott uppkommer när en av parterna i ett bindande avtal inte genomför de åtgärder eller andra typer av prestationer som parterna kommit överens om. Om avtalsbrottet inte beror på en parts egen aktivitet eller passivitet kan han eller hon göra gällande olika påföljder på grund av av...

arrow_forward
rr

Avsatt till pensioner

Enligt 5 § tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen. Andra pensionsförpliktelser redovisas enligt 8 a § i posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. K3-regler Enligt Re...

arrow_forward
rm

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

arrow_forward
ra

Arbetstagarorganisation

Definition Med en arbetstagarorganisation menas en part på arbetsmarknaden som företräder arbetstagare. En arbetstagarorganisation är normalt en ideell förening och har stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juridisk person), dvs. organisationen kan ha rät...

arrow_forward
ra

Anställningstillstånd

I vissa fall krävs särskilda tillstånd för att utföra arbete. Så krävs till exempel enligt lagen om tillstånd för anställning på fartyg. Av lagen framgår bland annat att en utlänning ska ha tillstånd för att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstå...

arrow_forward
ra

Avtals ingående

Definition Avtal kommer till stånd genom två rättshandlingar: avgivande av anbud och accept. Anbudet och accepten ska överensstämma till innehåll och det man enas om ska vara att ikläda sig förpliktelser och få rättigheter mot varandra av något slag. De flesta avtal är så kallade konsensualavtal, ...

arrow_forward
rr

Pantbrev

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt något slags säkerhet för att lånet återbetalas. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet r...

arrow_forward
rr

Optioner

Ett optionsavtal innebär att den ena parten köper en rätt - men inte skyldighet - att inom en viss tid (löptid) eller viss dag (lösendag) utnyttja avtalet, t.ex. genom att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) ett värdepapper eller annat underliggande värde till ett visst förutbestämt pris (lös...

arrow_forward
Visar 831 till 840 av 5129 träffar.