Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Anknuten förvaltning

Ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en juridisk person benämns anknuten förvaltning, se 2 kap. 2 § SL. Den juridiska personen är förvaltare för stiftelsen och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Förvaltaren ansv...

arrow_forward
rl

Anställningsintervju

Lag I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten.

arrow_forward
ra

Visselblåsare

Definition Att ”vissla” eller vara ”visslare” innebär att en person påkallar uppmärksamhet om oegentligheter. Begreppet härstammar ifrån engelskans whistle blowing eller whistle blower och sägs vara hämtat från att engelska poliser använde sig av visselpipor för att uppmärksamma allmänheten på brot...

arrow_forward
ra

Tvist om arbetsskyldighet

I ett anställningsavtal regleras skyldigheten för en arbetstagare att utföra ett arbete åt en arbetsgivare samt dennes skyldighet att betala en ersättning till arbetstagaren för detta arbete. Vad innebär arbetsskyldighet? Genom anställningsavtalet inträder således en arbetsskyldighet för arbetsta...

arrow_forward
rb

Datum och tid för bolagsstämma

Aktiebolagslagen skiljer på datumet för när bolagsstämman ska hållas och tidpunkten för när bolagsstämman ska hållas. Datumet regleras i viss utsträckning av aktiebolagslagen eller i bolagsordningen och förändras normalt inte. Tidpunkten för stämman ska anges i kallelsen och kan förändras från stäm...

arrow_forward
rm

Intäktsränta

arrow_forward
rr

Programvara, datorprogram

arrow_forward
rs

Omvandling

Definition Genom en transaktion övergår en tillgång till att bli en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar När en ägare byter en tillgång mot en annan sker en avyttring och transaktionen ska beskattas. Marknadsvärdet på den tillbytta tillgången är intäkten och mot den drar man av sitt anskaffn...

arrow_forward
ra

Nyanställningsblockad

En blockad syftar till att avstänga motparten i ekonomiskt hänseende. En nyanställningsblockad innebär exempelvis att personer uppmanas att inte ta anställning hos viss eller vissa arbetsgivare. Tänk på En nyanställningsblockad är en stridåtgärd som alla andra. För att vara tillåten får den inte t...

arrow_forward
rr

EU-moms

EU-moms är en vanlig benämning på den moms som belöper på inköp och försäljningar inom EU. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 821 till 830 av 5043 träffar.