Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Förvärvsmoms

Definition Momsbeskattningen vid internationell handel med varor och tjänster underlättas i de fall då köparen ska redovisa förvärvsmoms. Det innebär att köparföretagen inte behöver ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av utländsk moms görs från säljarlandet. I begreppet ligger att k...

arrow_forward
rs

Affärsmässiga skäl

Definition Används för att skilja transaktioner och andra rättshandlingar från sådana som görs av skatteskäl. Lagrum 14 kap. 19 §, 15 kap. 3 §, 22 kap. 3 § och 24 kap. 19 e § IL 2 § p.3 skatteflyktslagen Kommentar På ett antal ställen i skattelagstiftningen finns ett behov av att skilja ut tr...

arrow_forward
rm

Intäktsränta

arrow_forward
ra

Personalfest

Att företag anordnar särskilda evenemang som till exempel julfester för sina anställda är relativt vanligt förekommande. De anställde bjuds då in att umgås tillsammans med sina kollegor på eller i anslutning till arbetsplatsen. Dessa evenemang sker vanligen på fritiden. Normalt sett gäller att en ...

arrow_forward
ra

Immateriella rättigheter

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren utför ett arbete åt arbetsgivaren som betalar en ersättning, lön, för detta arbete. Om detta anställningsavtal går ut på att en vara ska tillverkas är det arbetsgivaren som tillhandahåller råvaran som behövs för tillverkningen och som också blir ägare...

arrow_forward
rr

Resultaträkning K4 (IFRS)

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernredovisning lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna i ÅRL tillämpas i moderföretaget. Enligt IFRS utgör resultaträkningen en delmängd av Rap...

arrow_forward
rb

Aktiebolagsregistret

Definition Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret. Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Po...

arrow_forward
ra

Tidsbegränsad anställning

En anställning kan antingen gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Huvudregeln är att anställningen gäller tillsvidare vilket brukar kallas för en fast anställning. Anställningens upphörande En tillsvidareanställning kännetecknas av att den löper vidare utan att det finns någon avtalad slutp...

arrow_forward
ra

Tjänstebil

arrow_forward
rs

Direktpension

Definition En direktpension är en utbetalning av pension direkt från arbetsgivaren till den tidigare anställde. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar En direktpension är en vanlig personalkostnad som är avdragsgill vid utbetalningen. Det finns ingen beloppsmässig begränsning för hur stor en direktpe...

arrow_forward
Visar 811 till 820 av 5043 träffar.