Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bokslutsdispositioner

Bokslut Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen, årets resultat. Dessa bokslutsdispositioner kan resultera i obeskattade reserver (kontogrupp 21) i ...

arrow_forward
rr

Avgift, överlåtelse

arrow_forward
rb

Anmälningslista

Definition Anmälningslista (eller anmälningsförteckning) är den lista över vilka aktieägare som anmält sig för att delta i en bolagsstämma. Krav på att anmäla sig till stämman måste finnas bestämt i bolagsordningen, Föranmälan till bolagsstämma. Anmälningslistan är grunden vid upprättandet av en ...

arrow_forward
rb

Auktoriserad revisor

Definition Auktoriserad revisor är en yrkesverksam revisor som har avlagt revisorsexamen och registrerats av Revisorsinspektionen. Krav att ha auktoriserad revisorI aktiebolag som har Revisor, bland annat publika aktiebolag, ska minst en av de revisorer bolagsstämman utser vara auktoriserad revi...

arrow_forward
rb

Avveckla bolag

Definition Det finns flera sätt att avveckla ett bolag. För en aktie- eller andelsägare är det inte nödvändigt att avveckla bolaget endast för att han eller hon vill avsluta sitt engagemang i bolag. Delägaren kan istället genom en aktieöverlåtelse eller företagsöverlåtelse låta någon annan person ö...

arrow_forward
rs

Allmän pensionsavgift

Definition En socialavgift som betalas av alla som omfattas av svensk socialförsäkring. Lagrum lagen om allmän pensionsavgift Kommentar Avgiften beräknas och betalas som en del av fysiska personers slutskatt. Avgiften betalas på inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet. Reglerna ...

arrow_forward
rr

Ansvarsförsäkringar

arrow_forward
rr

Ansvarsförbindelser

Begreppet ansvarsförbindelser är i och med ändringen i ÅRL 2015 utmönstrat. Se eventualförpliktelse som är ett vidare begrepp än ansvarsförbindelser.

arrow_forward
rr

Avgiftshöjning, bostadsrätt

Om en bostadsrättsförening har fattat beslut om en väsentlig avgiftshöjning för en bostadsrätt får bostadsrättsinnehavaren enligt 7 kap. 17 § BRL efter uppsägning frånträda sin bostadsrätt. Detta får dock göras enbart om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Uppsägningen ska ske...

arrow_forward
ra

Avtalsstatut

Definition Avtalsstatut (eller som det också benämns: kontraktsstatut, obligationsstatut, lex obligationis och contractus) avser tillämplig lag på avtal. I avtalsförhållanden där parternas nationalitet inte är densamma eller där platsen för utförandet av arbetet är beläget i ett annat land än arbet...

arrow_forward
Visar 811 till 820 av 5129 träffar.