Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Avtalsförsäkring

arrow_forward
ra

Allmänt skadestånd

arrow_forward
ra

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Arbetstagare ska i arbetet ha rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets tillsyn ska leda till att minska riskerna för ohä...

arrow_forward
rr

Bokföringskostnader

Löpande bokföring Utgifter för anlitad hjälp med bokföring, bokslut och deklaration från en bokförings-/redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult/revisor debiteras normalt konto 6530 Redovisningstjänster. Om en anställd däremot utför samma arbete utgör detta en vanlig lönekostnad som i den kost...

arrow_forward
rr

Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för större företag (2 kap. 1 § ÅRL) och i en koncernredovisning (7 kap. 4 § ÅRL) ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen ska enligt 6 kap. 5 § ÅRL redovisa företagets in- och utbetalningar under året. Kassaflödesana...

arrow_forward
rs

Julgåva

Definition Gåva som ges i samband med jul. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 500 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. En ska...

arrow_forward
rb

Auktoriserad revisor

Definition Auktoriserad revisor är en yrkesverksam revisor som har avlagt revisorsexamen och registrerats av Revisorsinspektionen. Krav att ha auktoriserad revisorI aktiebolag som har Revisor, bland annat publika aktiebolag, ska minst en av de revisorer bolagsstämman utser vara auktoriserad revi...

arrow_forward
rr

Reservfond, aktiebolag

Vid bolagsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Avsättning till reservfond i aktiebolag är sedan ett antal år tillbaka frivillig. Reservfonden utgör dock fortfarande bundet eget kapital och får därför inte användas till utdelning till aktieägarna. Minsknin...

arrow_forward
rr

Lager

arrow_forward
rr

Egetkapitalinstrument

Egetkapitalinstrument definieras i K3 punkt 22.3 som varje form av avtal som innebär en residual rätt i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder.

arrow_forward
Visar 801 till 810 av 5129 träffar.