Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Vaxholmsmålet

arrow_forward
ra

Underrättelse

I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna en underrättelse. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Avskedande, uppsägning En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren perso...

arrow_forward
ra

VAB - vård av barn

Vård av barn utgör lovlig frånvaro. Således kan inte en arbetstagare läggas till last att denne är frånvarande från arbetet med anledning av sjukt barn. Det ska dock noteras att om barnet är över 12 år krävs läkarintyg till styrkande av att barnet har särskilt behov av tillsyn vid sjukdom, för utfå...

arrow_forward
rs

Värdepapper

Definition En tillgång som representerar ett ekonomiskt värde. Kommentar Ett värdepapper är en bred definition som omfattar till exempel fordringar, aktier, optioner obligationer och konvertibler. För att kunna avgöra hur ett värdepapper ska beskattas är det viktigt att klassificera värdepappret....

arrow_forward
§

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

arrow_forward
rl

Jubileumsgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). JubileumsgåvaNär företaget fyller 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc. kan arbetsgivaren ge en vad man i inkomstskattela...

arrow_forward
rs

Affärsmässiga skäl

Definition Används för att skilja transaktioner och andra rättshandlingar från sådana som görs av skatteskäl. Lagrum 14 kap. 19 §, 15 kap. 3 §, 22 kap. 3 § och 24 kap. 19 e § IL 2 § p.3 skatteflyktslagen Kommentar På ett antal ställen i skattelagstiftningen finns ett behov av att skilja ut tr...

arrow_forward
rr

Leasingintäkter

För beskrivning av leasingavtal, leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erhållna leasing-/hyresavgiften krediteras konto 3911 Hyresintäkter (BAS 2020) om intäkten härrör från sekundära aktiviteter. Om leasingen utgör huvudintäkt i verksamheten, t.ex. i ett fastighets- eller leasingbolag, kred...

arrow_forward
ra

Arbetsgivare

Parter i ett anställningsavtal är arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren är den av avtalsparterna som utför arbetet och arbetsgivaren är dennes motpart i avtalet, dvs. den av parterna som arbetet utförs åt. Definition En arbetsgivare kan vara en fysisk person, dvs. en människa, eller en j...

arrow_forward
rr

Z-dagrapport

En z-dagrapport är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:10 en sammanställning av ett kassaregisters registreringar avsedd för redovisning av en dags försäljning. För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska en Z-dagrapport tas fram vid försäljningsdagens slut (4 kap. 5...

arrow_forward
Visar 801 till 810 av 5043 träffar.