Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten. Det utgör inte o...

arrow_forward
rs

Lösen av leasing

Definition Avslut av leasingkontrakt genom utköp av den leasade egendomen.

arrow_forward
rr

Sjuklön

Enligt sjuklönelagen (1991:1047) är arbetsgivare skyldiga att betala ut sjuklön till anställda som är sjuka. Sjuklöneperioden omfattar de 14 första kalenderdagarna av en sjukperiod För sjuklöneperioden ska ett karensavdrag dras på 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Efter de...

arrow_forward
rm

Mat

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, nedskrivning

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl...

arrow_forward
rs

Mindre värde

arrow_forward
rs

Negativt räntenetto

Definition Saldot när ränteutgifter som ska dras av är större än ränteinkomster som ska tas upp. Lagrum Begränsas 24 kap. 23 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegrä...

arrow_forward
rr

Nettoomsättning

Nettoomsättning definieras i 1 kap. 3 § ÅRL som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Begreppet nettoomsättning finns även definierat i BFL eft...

arrow_forward
ra

VD

arrow_forward
rr

Noter enligt K2

Enligt punkt 18.2 ska noterna presenteras i följande ordning: redovisningsprinciper noter till enskilda poster enligt 5 kap. 3 § ÅRL, och övriga noter. RedovisningsprinciperEnligt punkt 18.2 ska noterna presenteras i följande ordning: redovisningsprinciper noter till enskilda poster enligt 5 ...

arrow_forward
Visar 791 till 800 av 5043 träffar.