Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Aktiemarknadsnämnden

arrow_forward
rb

Aktieteckning

Definition Aktieteckning är den aktivitet som innebär att en person skriver sitt namn på ett dokument bredvid en uppgift om det antal aktier som han eller hon tecknar sig för. Aktieteckning innebär att aktietecknaren förbinder sig att överta nyskapade aktier i ett bolag genom att betala in en Teck...

arrow_forward
rb

Avknoppning

Definition Avknoppning kallas det när en del av en verksamhet separeras från ett bolags huvudverksamhet och övergår till att bli en självständig verksamhet under en ny huvudman, till exempel aktieägarna eller externa intressenter. Avknoppning sker både inom näringslivet och den kommunala sektorn...

arrow_forward
rr

Optioner

Ett optionsavtal innebär att den ena parten köper en rätt - men inte skyldighet - att inom en viss tid (löptid) eller viss dag (lösendag) utnyttja avtalet, t.ex. genom att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) ett värdepapper eller annat underliggande värde till ett visst förutbestämt pris (lös...

arrow_forward
rs

Julgåva

Definition Gåva som ges i samband med jul. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 500 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. En ska...

arrow_forward
rr

Antaget anskaffningsvärde

K4-regler Antaget anskaffningsvärde är ett belopp som enligt IFRS 1 Bilaga A används som ersättning för anskaffningsvärde eller avskrivet anskaffningsvärde vid en viss tidpunkt. Efterföljande avskrivning förutsätter att företaget inledningsvis hade redovisat tillgången eller skulden per denna tidpu...

arrow_forward
rr

Balansräkning ÅRL

Följande uppställningsform för balansräkningen enligt ÅRL återfinns i bilaga 1 till ÅRL: Tillgångar A. Tecknat men ej inbetalt kapital B. AnläggningstillgångarI. Immateriella anläggningstillgångar 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2. Koncessioner, patent, licens...

arrow_forward
rm

Representationsgåva

Beskattning Det förekommer att ett företag lämnar en representationsgåva. För att få avdrag för moms krävs att det finns ett omedelbart samband mellan gåvan och verksamheten. Gåvan ska ha till syfte att inleda eller bibehålla redan upparbetade affärsförbindelser. Som exempel kan nämnas att ett före...

arrow_forward
rr

Ingående moms

Löpande bokföring Avdragsgill ingående moms debiteras normalt konto 2640 Ingående moms. Vid momsperiodens slut krediteras konto 2640 och debiteras konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med att momsdeklarationen upprättas debiteras/krediteras (beroende på vilket saldo) konto 2650 och i st...

arrow_forward
rr

Allmänt om verksamheten

K3-regler K3 använder inte detta begrepp men i punkt 3.7 återfinns ett antal punkter som ska återfinnas i förvaltningsberättelsen under rubriken Viktiga förhållanden och väsentliga händelser. Dessa punkter är: verksamhetens art och inriktning, viktiga förändringar i verksamheten, viktiga externa...

arrow_forward
Visar 791 till 800 av 5129 träffar.