Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Amortering

arrow_forward
rm

Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den ingående momsen blir en kostnad. Uthyraren behöver därför ta ut en högre hyra av sina hyre...

arrow_forward
rs

Gåva

Definition En överlåtelse som kännetecknas av förmögenhetsöverföring, gåvoavsikt och frivillighet. Lagrum 8 kap. 2 § IL Kommentar Gåvor är benefika till sin natur och är därför skattefria. Gåvor från arbetsgivaren är normalt skattepliktiga då de anses utgöra ersättning för utfört arbete. Jul-...

arrow_forward
rr

Leasing/leasingavtal

Ett leasingavtal är enligt K3 punkt 20.2 avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning. Denna definition innebär att exempelvis hyresavtal om lokaler är ett leasingavtal. I K2 finns ingen definit...

arrow_forward
rr

Förmåner

Med förmåner menas förmåner/ersättningar som utgår i annan form än i kontanter och som grundar sig på ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Löpande bokföring Utgifter för personalvårdsförmåner debiteras normalt konto 7699 Övriga personalkostnader eller på aktuellt utgiftskonto. Icke avdrags...

arrow_forward
rr

Aktieutdelning

arrow_forward
rs

Inventarier

Definition Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk. Lagrum 18 kap. IL Kommentar Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, pat...

arrow_forward
rr

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Löpande bokföring Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild lö...

arrow_forward
rm

”Spindel”

arrow_forward
rm

Leasingbil

arrow_forward
Visar 71 till 80 av 5043 träffar.