Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet so...

arrow_forward
rr

Upplupet anskaffningsvärde

K3-regler Upplupet anskaffningsvärde är enligt K3 punkt 11.10, för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld, det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. K4-regler Upplupet anskaffningsvärde för en finans...

arrow_forward
rr

Grand total försäljning

Med grand total försäljning avses ackumulerat summerat belopp av försäljning i ett kassaregister utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen, se 2 kap. 4 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Första förhöjd leasingavgift

Om företaget vid tecknandet av ett leasing-/hyresavtal får betala en särskild leasingavgift utgör detta en förskottsbetalning, vanligen kallad framtung leasing. Denna s.k. första förhöjda leasingavgift ska ur ett skatteperspektiv enligt en dom proportioneras över hela leasing-/hyresperioden vilket ...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
ra

Avtalsturlista

En avtalsturlista är en kollektivavtalsöverenskommelse som helt eller delvis ersätter turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren tillämpa turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen om inte en avtalsturlista har upprättats. T...

arrow_forward
rb

Avveckla bolag

Definition Det finns flera sätt att avveckla ett bolag. För en aktie- eller andelsägare är det inte nödvändigt att avveckla bolaget endast för att han eller hon vill avsluta sitt engagemang i bolag. Delägaren kan istället genom en aktieöverlåtelse eller företagsöverlåtelse låta någon annan person ö...

arrow_forward
rr

Allmänningsskog

Med allmänningsskog menas område som satts av till besparingsskog i Dalarnas län och Gävleborgs län eller till allmänning vid avvittring (enskild mark skiljs från statens) i Västerbottens och Norrbottens län. Allmänningsskog tillhör ägarna av de fastigheter för vilka skogen vid storskifte eller avv...

arrow_forward
rs

Avbrott under pågående tjänsteresa

arrow_forward
rr

Avgift, upplåtelse

arrow_forward
Visar 781 till 790 av 5129 träffar.