Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Aktieteckning

Definition Aktieteckning är den aktivitet som innebär att en person skriver sitt namn på ett dokument bredvid en uppgift om det antal aktier som han eller hon tecknar sig för. Aktieteckning innebär att aktietecknaren förbinder sig att överta nyskapade aktier i ett bolag genom att betala in en Teck...

arrow_forward
rs

Avtalsbrott och dylikt

arrow_forward
rr

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (eller egna nyckeltal som de också benämns ibland) definieras i punkt 17 av ESMA:s riktlinjer från 2015 (ESMA/2015/1415) som ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett såd...

arrow_forward
rr

Apportemission

arrow_forward
rr

Antaget anskaffningsvärde

K4-regler Antaget anskaffningsvärde är ett belopp som enligt IFRS 1 Bilaga A används som ersättning för anskaffningsvärde eller avskrivet anskaffningsvärde vid en viss tidpunkt. Efterföljande avskrivning förutsätter att företaget inledningsvis hade redovisat tillgången eller skulden per denna tidpu...

arrow_forward
rb

Aktiemarknadsnämnden

arrow_forward
rs

Avbrott under pågående tjänsteresa

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
rr

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet so...

arrow_forward
rs

Minnesgåva

Definition Gåva från arbetsgivaren i samband med personlig högtidsdag, lång tids anställning eller när anställningen upphör. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att skattefria minnesgåvor bara kan ges till varaktigt anställda. Skatteverket anser att med varaktigt anställda avs...

arrow_forward
Visar 771 till 780 av 5129 träffar.