Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster och andra engångsposter ska redovisas som normala rörelsekostnader. Nu används i stället begreppet exceptionella intäkter och kostnader. Enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska upplysning lämnas i not om exceptionella intäkter och kostnader. Upplysning ska då lämnas om art och storlek ...

arrow_forward
rr

Förskott till leverantörer

Förskott ibland benämnda à contobetalningar, till säljare/leverantörer redovisas i det köpande företagets bokföring som en fordran. Om det lämnade förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet uppstår en restskuld som bokförs som leverantörsskuld. Förskottet utgör omsättningstillgång om det a...

arrow_forward
rm

Utbildning

En utbildningstjänst kan vara såväl momspliktig som momsfri. Det är framför allt den offentligrättsliga utbildningen som är undantagen från moms men även privata aktörer kan sälja utbildning momsfritt. Om en underentreprenör endast ställer personal till förfogande för en utbildning som bedrivs av n...

arrow_forward
rr

Bokföringskostnader

Löpande bokföring Utgifter för anlitad hjälp med bokföring, bokslut och deklaration från en bokförings-/redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult/revisor debiteras normalt konto 6530 Redovisningstjänster. Om en anställd däremot utför samma arbete utgör detta en vanlig lönekostnad som i den kost...

arrow_forward
rr

Bolagsbildningskostnader

Kostnader som uppstår vid bildandet av aktiebolag - analogt även vid bildandet av enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag och ekonomisk förening - inkluderar registreringsavgifter, arvoden till advokater och konsulter och avgifter till Bolagsverket. Löpande Bokföring Avdragsgilla bolagsbildni...

arrow_forward
rr

Värdepapper

Värdepapper normalt är ett samlingsbegrepp för aktier, andelar, obligationer och liknande tillgångar.

arrow_forward
rr

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (eller egna nyckeltal som de också benämns ibland) definieras i punkt 17 av ESMA:s riktlinjer från 2015 (ESMA/2015/1415) som ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett såd...

arrow_forward
ra

Anställningsförmåner

arrow_forward
rr

Avgiftsbestämda planer

Avgiftsbestämda planer är enligt K3 punkt 28.8 planer för ersättning efter avslutad anställning (dvs. pensioner) enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala ytterligare något ytterligare, ...

arrow_forward
ra

Arbetslöshetskassa

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en rätt för ersättning för inkomstbortfall på grund av inte självförvållad arbetslöshet. Med arbetslöshetskassa (a-kassa) avses de medel som fås genom arbetslöshetsförsäkring som innefattar dels en grundförsäkring och dels även en frivillig inkomstbortf...

arrow_forward
Visar 761 till 770 av 5129 träffar.