Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Arbetsskyldighet

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan två parter som innebär att den ena parten, arbetstagaren, ska utföra ett arbete åt den andra, arbetsgivaren, som sin tur betalar en ersättning för detta arbete. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person under det att arbetstagaren alltid är en ...

arrow_forward
rl

Arbetsgivarintyg

Lag En person som slutar sin anställning har enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring rätt att få ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Arbetsgivarintyget behövs för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassa, när anställningen har upphört helt eller delvis. Arbetsgivari...

arrow_forward
§

Förmånsrättslag (1970:979)

arrow_forward
rr

Absorption

En absorption innebär att ett företags tillgångar och skulder överförs till ett annat redan existerande företag. Efter det upplöses det överlåtande företaget utan något likvidationsförfarande. Se utkastet till allmänt råd om fusion. Se uppslagsordet absorption i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Zonterapeut

arrow_forward
rr

Vinstandelslån

Ett vinstandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapitalbeloppet är däremot fast. Om vinstandelslånet är ett konvertibelt skuld...

arrow_forward
rs

Anläggningsarbete

Definition Byggnadsrörelse som syftar till att uppföra eller reparera anläggningar som till exempel vägar, gator, broar och liknande. Lagrum 27 kap. IL Kommentar Den som bedriver anläggningsarbete åt annan omfattas av de särskilda reglerna om byggnadsrörelse. Den som bedriver anläggningsarbete...

arrow_forward
§

Semesterlag (1977:480)

arrow_forward
rs

Arbete i bostaden

Definition Att en del av en bostad används för att utföra arbete i en näringsverksamhet. Lagrum 16 kap. 34-35 §§ IL Kommentar En enskild näringsidkare som använder en del av sin bostad i sin näringsverksamhet får göra avdrag för utgifter för detta. Har näringsidkaren inrättat en särskild del a...

arrow_forward
rs

Affärsmässiga skäl

Definition Används för att skilja transaktioner och andra rättshandlingar från sådana som görs av skatteskäl. Lagrum 14 kap. 19 §, 15 kap. 3 §, 22 kap. 3 § och 24 kap. 19 e § IL 2 § p.3 skatteflyktslagen Kommentar På ett antal ställen i skattelagstiftningen finns ett behov av att skilja ut tr...

arrow_forward
Visar 751 till 760 av 5043 träffar.