Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Förskott till leverantörer

Förskott ibland benämnda à contobetalningar, till säljare/leverantörer redovisas i det köpande företagets bokföring som en fordran. Om det lämnade förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet uppstår en restskuld som bokförs som leverantörsskuld. Förskottet utgör omsättningstillgång om det a...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång enligt K3 punkt 17.2 som företaget innehar för produktion eller distribution av varor eller tjänster, uthyrning till andra, administrativa ändamål, eller långsiktigt investeringsändamål. Materiella anläggningstillgångar delas i balansr...

arrow_forward
rl

Intermittent arbetstid

Med intermittent arbetstid menas att den anställde arbetar oregelbundet antal arbetsdagar per vecka. Man kan arbeta intermittent deltid eller intermittent heltid. Intermittent heltid innebär att en anställd kanske arbetar enligt ett uppgjort schema med ett visst antal dagar per vecka under en sch...

arrow_forward
rr

Ansökan bokföring utomlands

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda: Platsen för för...

arrow_forward
rr

Affärsdagen

Affärsdagen är den dag enligt K3 punkt 12.17 då företaget ingår ett bindande avtal om att köpa eller sälja en tillgång.

arrow_forward
rr

Avgiftsbestämda planer

Avgiftsbestämda planer är enligt K3 punkt 28.8 planer för ersättning efter avslutad anställning (dvs. pensioner) enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala ytterligare något ytterligare, ...

arrow_forward
rb

Acceptera styrelseuppdrag

En styrelseledamot har en mycket riskfylld roll i aktiebolag och andra bolag. Ledamotens roll, skyldigheter och ansvar beskrivs framförallt i Skadeståndsansvar för företrädare i aktiebolag, Styrelseledamot och Styrelseledamotens ställning och plikter. Det är därför viktigt att en person som blivit...

arrow_forward
ra

Anställningsförmåner

arrow_forward
ra

Arbetslöshetskassa

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en rätt för ersättning för inkomstbortfall på grund av inte självförvållad arbetslöshet. Med arbetslöshetskassa (a-kassa) avses de medel som fås genom arbetslöshetsförsäkring som innefattar dels en grundförsäkring och dels även en frivillig inkomstbortf...

arrow_forward
rb

Koncern

Definition Koncerner är en grupp av samordnade affärsenheter (företag) som uppfyller vissa kriterier i aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. Gruppen av företag har samordnats genom ägande och styrning till en enda ekonomisk enhet. En koncern utgörs av ett moderföretag och minst ett dotterför...

arrow_forward
Visar 751 till 760 av 5129 träffar.