Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Ersättningsfond

Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond. Löpande bokföring Avsättning till, ...

arrow_forward
rm

Analys av vara

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara. Tjänsten beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning om den säljs till en beskattningsbar person. För andra situationer finns ...

arrow_forward
rr

Events

Inom näringslivet uppstår det ofta gränsdragningsproblem när det gäller var gränsen går mellan vad som är tillåten representation, kundvård (gåvor till kunder), sponsring, konferenser/konferensresor och vad som är mutor. Stor osäkerhet gäller sådana ”events” som till exempel luncher, middagar, kult...

arrow_forward
rr

Apportemission

arrow_forward
rr

Affärshändelser

En affärshändelse är enligt 1 kap. 2 § BFL alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av p...

arrow_forward
rb

Anmälningslista

Definition Anmälningslista (eller anmälningsförteckning) är den lista över vilka aktieägare som anmält sig för att delta i en bolagsstämma. Krav på att anmäla sig till stämman måste finnas bestämt i bolagsordningen, Föranmälan till bolagsstämma. Anmälningslistan är grunden vid upprättandet av en ...

arrow_forward
rb

Aktieteckning

Definition Aktieteckning är den aktivitet som innebär att en person skriver sitt namn på ett dokument bredvid en uppgift om det antal aktier som han eller hon tecknar sig för. Aktieteckning innebär att aktietecknaren förbinder sig att överta nyskapade aktier i ett bolag genom att betala in en Teck...

arrow_forward
rb

Aktierättigheter

Definition Aktierättigheter är en sammanfattande beskrivning av de rättigheter som en aktieägare har gentemot bolaget. Vissa av rättigheterna ska bolagsorgan, andra aktieägare och utomstående självmant beakta, det vill säga de ska följa reglerna utan att det påkallas av aktieägaren. Det gäller ti...

arrow_forward
ra

Arbetsskyldighet

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan två parter som innebär att den ena parten, arbetstagaren, ska utföra ett arbete åt den andra, arbetsgivaren, som sin tur betalar en ersättning för detta arbete. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person under det att arbetstagaren alltid är en ...

arrow_forward
rl

Arbetsgivarintyg

Lag En person som slutar sin anställning har enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring rätt att få ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Arbetsgivarintyget behövs för att pröva rätten till ersättning från arbetslöshetskassa, när anställningen har upphört helt eller delvis. Arbetsgivari...

arrow_forward
Visar 741 till 750 av 5043 träffar.