Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Apportbildning

Definition Apportbildning kallas det när ett aktiebolag nybildas genom att en egendom som inte är pengar (Apportegendom) överförs till bolaget som betalning för aktier. Apportbildning är relativt ovanligt och är en form av bolagsbildning som ibland har missbrukats. Bildning av ett aktiebolag besk...

arrow_forward
rs

Minnesgåva

Definition Gåva från arbetsgivaren i samband med personlig högtidsdag, lång tids anställning eller när anställningen upphör. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att skattefria minnesgåvor bara kan ges till varaktigt anställda. Skatteverket anser att med varaktigt anställda avs...

arrow_forward
rr

Lager

arrow_forward
rm

Vara

Definition Momsen har en egen definition av begreppet vara. Alla materiella ting utgör varor i momshänseende. Det innebär att såväl bilar, böcker och skruvar som en fastighet räknas som varor. Utöver dessa materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektrisk kraft som vara. Lagrum 1 kap...

arrow_forward
rl

Traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
rr

Ekonomisk innebörd framför juridisk form

Denna grundläggande princip återfinns i K3 punkt 2.7 och innebär att transaktioner samt andra händelser och förhållanden ska redovisas och presenteras i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte enligt den juridiska (legala) formen. Begreppet heter ”substance over form” på engelska.

arrow_forward
rr

Bokslutsdispositioner

Bokslut Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen, årets resultat. Dessa bokslutsdispositioner kan resultera i obeskattade reserver (kontogrupp 21) i ...

arrow_forward
rl

Intermittent arbetstid

Med intermittent arbetstid menas att den anställde arbetar oregelbundet antal arbetsdagar per vecka. Man kan arbeta intermittent deltid eller intermittent heltid. Intermittent heltid innebär att en anställd kanske arbetar enligt ett uppgjort schema med ett visst antal dagar per vecka under en sch...

arrow_forward
rr

Intäkter, utdelning

Löpande bokföring Exempel på konton som krediteras för erhållen utdelning på aktier och andelar: 8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 8110 Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som d...

arrow_forward
rr

Ränteswap

Ränteswap innebär vanligtvis att ett företag byter från rörlig ränta till fast ränta. I stället för att ta ett lån till fast ränta väljer företaget ett lån till rörlig ränta som då tillsammans med ränteswappen blir ett lån till fast ränta. En ränteswap har inget anskaffningsvärde. K3-regler Företa...

arrow_forward
Visar 731 till 740 av 5129 träffar.