Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Aktielån

Definition Aktielån innebär att en aktieägare lånar ut sina aktier till en annan person mot att låntagaren förbinder sig att vid ett bestämt datum lämna tillbaka samma antal aktier av samma aktieslag. Under tiden för lånet har låntagaren rätt till de rättigheter, bland annat utdelning, som tillkomm...

arrow_forward
rb

Aktierättigheter

Definition Aktierättigheter är en sammanfattande beskrivning av de rättigheter som en aktieägare har gentemot bolaget. Vissa av rättigheterna ska bolagsorgan, andra aktieägare och utomstående självmant beakta, det vill säga de ska följa reglerna utan att det påkallas av aktieägaren. Det gäller ti...

arrow_forward
rb

Aktieägarens initiativrätt

arrow_forward
rb

Anmälningslista

Definition Anmälningslista (eller anmälningsförteckning) är den lista över vilka aktieägare som anmält sig för att delta i en bolagsstämma. Krav på att anmäla sig till stämman måste finnas bestämt i bolagsordningen, Föranmälan till bolagsstämma. Anmälningslistan är grunden vid upprättandet av en ...

arrow_forward
rb

Annonseringsförbudet

Definition Annonseringsförbudet innebär att privata aktiebolag är förhindrade att försöka sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner till allmänheten genom annonsering, Spridningsförbudet. Lagar och regler 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rb

Delningsvederlag

Delningsvederlaget är ersättningen till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Delningsvederlaget kan vara aktier i övertagande bolag eller kontanter. Om vederlaget innehåller en kontantdel måste dock minst hälften av det sammanlagda värdet utgöras av aktier i övertagande bolag. Vederlaget måste va...

arrow_forward
rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
rm

Blandad verksamhet

Ett företag som omsätter både momspliktiga och undantagna (momsfria) transaktioner har så kallad blandad verksamhet. I blandad verksamhet måste momsen på kostnader som tillhör respektive del identifieras och momsavdrag får bara göras om kostnaden direkt kan kopplas till momspliktiga transaktioner. ...

arrow_forward
rm

Deklarationsdatum

Definition När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms i en skattedeklaration beror på följande: När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden (redovisning av moms)? När...

arrow_forward
rm

E-handel

arrow_forward
Visar 721 till 730 av 5043 träffar.