Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtalet anger de allmänna anställningsvillkoren inom respektive bransch på den svenska arbetsmarknaden.

arrow_forward
rl

Arbetsskadeförsäkring

Lag I arbetsmiljölag (1977:1160) finns regler för hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. Skulle det trots allt hända att en anställd skadar sig på arbetsp...

arrow_forward
ra

Anställningsrätt

Inom arbetsrätten finns en regel som handlar om arbetsgivarens fria anställningsrätt. En arbetsgivare kan fritt bestämma om denne över huvud taget ska anställa någon och vem denne i så fall ska anställa. Denna huvudregel kan dock begränsas genom lagstiftning eller kollektivavtal. Anställningstill...

arrow_forward
rr

Ekonomisk innebörd framför juridisk form

Denna grundläggande princip återfinns i K3 punkt 2.7 och innebär att transaktioner samt andra händelser och förhållanden ska redovisas och presenteras i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte enligt den juridiska (legala) formen. Begreppet heter ”substance over form” på engelska.

arrow_forward
rb

Aktiebetalning vid bolagsbildning

En aktietecknares betalning för aktierna är skyddad mot utomstående personer (så kallat sakrättsligt skydd) när samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. Det innebär bland annat att betalningen inte kan återkrävas av aktietecknarens fordringsägare om aktietecknaren skulle gå i konkurs. Inna...

arrow_forward
rr

Kick-off

Uttrycket kick-off används vanligen för att beteckna företagsinterna uppstartande aktiviteter inför en ny säsong eller ny produktlansering, t.ex. när företaget förlägger uppstarten till ett konferenshotell inkluderande utbildning, planeringsarbete och olika slags äventyrsaktiviteter. Utgifter för s...

arrow_forward
ra

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd avser rätten att arbeta i Sverige En EU-medborgare har möjlighet att utan arbetstillstånd eller registrering av en uppehållsrätt hos Migrationsverket börja arbeta direkt. Den som är anhörig till en EU-medborgare men som själv är medborgare i ett land utanför EU får också arbeta utan...

arrow_forward
ra

Arbetsskyldighet

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan två parter som innebär att den ena parten, arbetstagaren, ska utföra ett arbete åt den andra, arbetsgivaren, som sin tur betalar en ersättning för detta arbete. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person under det att arbetstagaren alltid är en ...

arrow_forward
rr

Garderobsavgifter

Vid restaurang-, konsert-, teaterbesök och liknande i samband med representation är det vanligt att en besökare får betala separat garderobsavgift. Om garderobsavgiften betalas separat erhålls ett kvitto. Garderobsavgiften ingår i den bokförda representationskostnaden på konto 6070.

arrow_forward
rs

Minnesgåva

Definition Gåva från arbetsgivaren i samband med personlig högtidsdag, lång tids anställning eller när anställningen upphör. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att skattefria minnesgåvor bara kan ges till varaktigt anställda. Skatteverket anser att med varaktigt anställda avs...

arrow_forward
Visar 721 till 730 av 5129 träffar.