Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Avyttringstidpunkt

Definition Den tidpunkt vid vilken en tillgång skatterättsligt anses vara avyttrad. Lagrum 41 kap. 2 § IL Kommentar När det finns ett avtal om försäljning, byte eller jämförlig överlåtelse, som är bindande för bägge parter, är tillgången avyttrad. Avyttringstidpunkten är därmed det datum då de...

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är enligt K3 punkt 26.4 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ådra sig skulder till leverantören av dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitali...

arrow_forward
rl

Allmän löneavgift

arrow_forward
rr

Allmän pensionsavgift

Se uppslagsordet Allmän pensionsavgift i Rätt Skatt.

arrow_forward
rl

Avgångsbidrag, AGB

Avtal När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. Svenskt Näringsliv - LOOm ar...

arrow_forward
rb

Aktierättigheter

Definition Aktierättigheter är en sammanfattande beskrivning av de rättigheter som en aktieägare har gentemot bolaget. Vissa av rättigheterna ska bolagsorgan, andra aktieägare och utomstående självmant beakta, det vill säga de ska följa reglerna utan att det påkallas av aktieägaren. Det gäller ti...

arrow_forward
rr

Reparation och underhåll

Företagets utgifter för reparation och underhåll av inventarier (arbetsmaskiner, verktyg, datorer, tvätt av arbetskläder etc.) och reparation av lokaler och fastighet redovisas i olika kontogrupper (beroende vad som reparerats/underhållits). Löpande bokföring Erlagda utgifter för reparation och u...

arrow_forward
rr

Redovisat värde

Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen. Kallas även bokfört värde.

arrow_forward
rb

Ansvarsgenombrott

Definition Ett ansvarsgenombrott medför att aktieägarna får ett betalningsansvar för bolagets skulder till bolagets olika fordringsägare. Ansvarsgenombrott handlar om den praktiskt viktiga frågan om ett aktiebolag kan användas för att begränsa aktieägarens risk och ansvar. Ansvarsgenombrott är my...

arrow_forward
rs

Ansvarsförsäkringar

arrow_forward
Visar 701 till 710 av 5129 träffar.