Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Rökning

Enligt tobakslagen svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Många arbetsplatser förbjuder rökning på arbetstid. Vissa arbetsplatser godkänner rökning på lunchrasten. Det utgör inte o...

arrow_forward
rr

Semesterlöneskuld

arrow_forward
rb

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott

arrow_forward
rr

Sjuklön

Enligt sjuklönelagen (1991:1047) är arbetsgivare skyldiga att betala ut sjuklön till anställda som är sjuka. Sjuklöneperioden omfattar de 14 första kalenderdagarna av en sjukperiod För sjuklöneperioden ska ett karensavdrag dras på 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Efter de...

arrow_forward
rl

Slutlön

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen upphört. Vid slutlöneutbetalning ska den anställdes innestående lön betalas ut. Den kan bestå av upparbetad lön i löneperioden samt kvarvarande och inarbetad semesterlön. En anställd, som har...

arrow_forward
rb

Spridningsförbudet

Definition Spridningsförbudet innebär att privata aktiebolag eller dess ägare inte får försöka sprida sina aktier till allmänheten. Spridningsförbudet är den avgörande distinktionen mellan privata och publika aktiebolag. Förbudet finns reglerat i ABL 1:7. En central del av spridningsförbudet kallas...

arrow_forward
rr

Stämpelskatt

Information om aktuella avgifter, lagfartsskatt och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar kan hämtas på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se. Löpande bokföring Stämpelskatt och expeditionsavgifter i samband med inteckningar och pantbrev i fast egendom, näringsverksamhet och tomt...

arrow_forward
rm

Temporär import

Den som importerar varor till Sverige från ett land utanför EU ska normalt betala tull och moms. Från skattskyldighet vid import finns vissa undantag. Tullförfarandet temporär import har ersatts av tillstånd till tillfällig införsel i och med den nya tullagen som infördes den 1 maj 2016. Den nya tu...

arrow_forward
rm

Transporttjänst

På momsområdet gäller olika regler för person- och varutransporter. För varutransporterna skiljer man dessutom på om transporten går inom eller utom EU. Utöver regler om transporttjänster finns bestämmelser om s.k. stödtjänster. En stödtjänst är en tjänst som är nödvändig för att den huvudsakliga ...

arrow_forward
rr

Absorption

En absorption innebär att ett företags tillgångar och skulder överförs till ett annat redan existerande företag. Efter det upplöses det överlåtande företaget utan något likvidationsförfarande. Se utkastet till allmänt råd om fusion. Se uppslagsordet absorption i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 691 till 700 av 5043 träffar.