Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Trädgårdsskötsel

Löpande bokföring Löpande utgifter för företagets trädgårdsskötsel - skötsel av gräsmattor, gångar, planteringar, rabatter, häckar, inköp av växter och jord, målning av staket etc. - redovisas vanligen som en kostnad för fastighetens reparation och underhåll i kontogrupp 50 Lokalkostnader eller 51 ...

arrow_forward
rm

Utlägg

I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. När ett företag ska ta reda på hur momsen ska hanteras vid ett utlägg måste man undersöka om de aktuella kostnaderna är något av följande alternativ: Beskattning Kostnadskomp...

arrow_forward
rl

Veckolön

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten under året. Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag gör...

arrow_forward
rm

EU-moms

EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning för det samarbete som de 27 medlemsländerna har kommit överens om. I princip utgör EU:s momsområde de 27 olika medlemsstaternas territorium förutom vissa områden som t.ex. Åland som har undantagits från de gemensamma reglerna, se ...

arrow_forward
rr

Kartonger, askar, påsar

Utgifter för inköp av emballage i form av kartonger, askar, plast-/papperspåsar, omslagspapper, snören etc. utgör förbrukningsemballage och bokförs normalt som förbrukningsmateriel, antingen på ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt kostnad eller på konto 5460 Förbrukningsmaterial.

arrow_forward
rr

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en placering i aktier och andra värdepapper eller i fonder men där kapitalförsäkringen ”ligger mellan” berörda värdepapper och ägaren av försäkringen. Det innebär att utställaren av kapitalförsäkringen äger de underliggande värdepapperen, exempelvis en aktieportfölj eller fo...

arrow_forward
rr

Realisationsprincipen

Realisationsprincipen innebär att endast intäkter som konstaterats under räkenskapsåret får tas med i resultatet (2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL).

arrow_forward
rr

Sopor/sophämtning

Löpande bokföring Företagets utgifter för hantering av avfall, sophämtning, hyra av container för borttransportering av industri- och byggnadsavfall etc. redovisas på samma sätt som företagets övriga utgifter för renhållning och städning, dvs. i kontoklass 4 om sophämtning utgör direkta kostnader e...

arrow_forward
rr

Kyl/frys, diskmaskin

Löpande bokföring Köksmaskiner som kyl/frys, diskmaskiner, mikrovågsugnar etc. avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventari...

arrow_forward
rr

Sjuk- och sjukvårdsförsäkringar

Löpande bokföring Utgifter för sjuk- och sjukvårdsförsäkringar kan debiteras huvudkontot 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill, sjuk- och hälsovård (BAS 2022). Angående högkostnadsskyddet mot s...

arrow_forward
Visar 61 till 70 av 5129 träffar.