Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Advance Pricing Arrangement (APA)

arrow_forward
rs

Anslutningsavgifter

Definition Engångsbetalningar för att få ansluta en fastighet till el-, vatten- eller avloppsnät. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Utgiften skrivs av enligt samma regler som för inventarier. Anslutningsavgifter jämställs med inventarier. Det innebär att anslutningsavgifter tillsammans med patent...

arrow_forward
ra

Avstängning

I vissa fall har en arbetsgivare rätt att stänga av en arbetstagare från dennes tjänst. Detta kan till exempel ske enligt lagen om fullmaktsanställning, vilken innehåller föreskrifter om sådana arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt. Avstängning kan ske om ett ...

arrow_forward
rb

Oberoende styrelseledamot

Definition Oberoende styrelseledamot är en styrelseledamot som inte står i beroendeställning i förhållande till bolaget eller i förhållande till större aktieägare. En andel av styrelsens ledamöter måste vara oberoende i bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Bakgrunden till behovet av ...

arrow_forward
ra

Anställningstid

Vid tillämpningen av flera bestämmelser i lagen om anställningsskydd får anställningstidens längd en avgörande betydelse. Arbetstagaren får tillgodoräkna sig varje dag då det funnits ett anställningsförhållande. Detta gäller även om arbetstagaren varit ledig eller av annat skäl inte utfört något ar...

arrow_forward
ra

Arbetstagare

Ett anställningsförhållande är en relation mellan två parter och den ena parten har åtagit sig att utföra ett arbete åt den andra parten. Den part som utför arbetet kallas arbetstagare och den för vilken arbetet utförs är arbetsgivare. Arbete mot ersättning kan emellertid utföras också i andra avt...

arrow_forward
rr

Skattekonto

Löpande bokföring I BAS 2022 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot. Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare. Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto....

arrow_forward
rs

Depåavgift

arrow_forward
rl

Arbetsskada

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen att ”arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
ra

Alkoholism

Definition Alkoholism är en sjukdom som innebär att den sjuke är beroende av alkohol och därmed har svårt att kontrollera användningen av alkohol. Det kan leda till att toleransnivån för alkohol ökar och misslyckade försök att avhålla sig från alkohol. Arbetsgivarens skyldigheter En arbetsgivare ...

arrow_forward
Visar 671 till 680 av 5129 träffar.