Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Månadslön

Numera är det vanligt att en anställd avlönas med en fast månadslön. Detta gäller såväl tillsvidareanställda och anställda för en viss tid, t.ex. vikarier. För de som är anställda för kortare tid, t.ex. högst tre månader är dock timlön vanligt. Med månadslön menar man den aktuella månadslönen. St...

arrow_forward
ra

Covid-19

Det föreligger tillfälliga regler avseende läkarintyg m.m. med anledning av corona. Följ utvecklingen på regeringen.se. I och med situationen med Covid-19 under år 2020 har reglerna om korttidsarbete delvis ändrats. Korttidsarbete eller korttidspermittering innebär att arbetstagaren arbetar en kort...

arrow_forward
rr

Anläggningsregister

Löpande bokföring I 5 kap. 4 § BFL finns krav på att företag ska ha en sidoordnad bokföring över exempelvis tillgångar om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Anläggningsregistret ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.4 uppdateras senast i samband med bokslutet för räkenska...

arrow_forward
rr

Avgiftshöjning, bostadsrätt

Om en bostadsrättsförening har fattat beslut om en väsentlig avgiftshöjning för en bostadsrätt får bostadsrättsinnehavaren enligt 7 kap. 17 § BRL efter uppsägning frånträda sin bostadsrätt. Detta får dock göras enbart om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Uppsägningen ska ske...

arrow_forward
rl

Aktier

Om en anställd på grund av sin anställning erbjuds att i framtiden förvärva aktier i det företag som han är anställd i, kallas detta en personaloption. Bestämmelser om beskattning av en personaloption finns i inkomstskattelag (1999:1229). Läs mer om aktier i Rätt Bolagsrätt och beskattning i Rätt ...

arrow_forward
rr

Adresser

Löpande bokföring Företagets utgifter för att köpa adresser i reklam- eller marknadsundersökningssyfte kan bokföras som reklamkostnader i kontogrupp 59 Reklam och PR eller 60 Övriga försäljningskostnader, reklam.

arrow_forward
rr

Annonser

Löpande bokföring Annonsering som avser reklamannonser - omfattande kostnader både för framställning och införande i dags-, fack- och populärpress, kataloger, program etc. bokförs som reklamkostnader, reklam. Om det gäller platsannonser redovisas annonskostnaderna som kostnader för personalrekryter...

arrow_forward
ra

Värvningsklausul

arrow_forward
rb

Årsredovisning

Definition Årsredovisningen är den centrala finansiella rapport för vissa kategorier av bolag som bland annat innehåller den resultat- och balansräkning som ska fastställas av årsstämman. Bolagets årsredovisning styrs av årsredovisningslagen efter att de flesta redovisningsregler utmönstrats från...

arrow_forward
rr

K3-företag

Företag som tillämpar K3, oavsett om det är frivilligt (mindre företag) eller för att företaget är ett större företag, kan ibland benämnas K3-företag.

arrow_forward
Visar 661 till 670 av 5043 träffar.