Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Ej reskontraförda leverantörsskulder

Ej reskontraförda leverantörsskulder återfinns på konto 2448 och används normalt i bokslutsarbetet när leverantörsreskontran har stängts för nya transaktioner på räkenskapsåret men där det efter stängningen har anlänt fakturor till företaget som tillhör räkenskapsåret. Posten ingår i posten leveran...

arrow_forward
rb

Apportbildning

Definition Apportbildning kallas det när ett aktiebolag nybildas genom att en egendom som inte är pengar (Apportegendom) överförs till bolaget som betalning för aktier. Apportbildning är relativt ovanligt och är en form av bolagsbildning som ibland har missbrukats. Bildning av ett aktiebolag besk...

arrow_forward
ra

Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse innebär att arbetstagaren inte behöver arbeta eller i övrigt stå till arbetsgivarens förfogande. Att arbetsbefria en arbetstagare kan till exempel förekomma efter uppsägning från endera parten med anledning av att man vill undvika att arbetstagaren antingen tillskansar sig ytterliga...

arrow_forward
rs

Aktieindexoption

Definition Rätt att erhålla ett kontant belopp som grundar sig på variationen av ett aktieindex. Kommentar De vanligaste aktieindexoptionerna i Sverige är OMX-optioner som bygger på det svenska aktieindexet OMXS30. En aktieindexoption kan avslutas genom kvittning, förfall och stängning genom ko...

arrow_forward
§

Lag (1991:1047) om sjuklön

arrow_forward
rl

Adoption

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584) och gäller även vid adoption. Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

arrow_forward
rl

Arbetsdomstolen, AD

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som ska pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetsrättslig tvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lag För Arbetsdomstolens verksamhet gäller lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Arbetsdomstolen inrättades den 1 ja...

arrow_forward
rb

Aktiebolagsregistret

Definition Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret. Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Po...

arrow_forward
rs

Aktieägarkostnader

Definition Kostnader som uppkommer på grund av att man äger aktier. Lagrum 16 kap. 8 § IL Kommentar Aktieägarkostnader är inte avdragsgilla för det bolag som man äger, de är hänförliga till ägaren. Att ta fram ett aktieägaravtal är ett exempel på ägarkostnad som inte kan belasta bolaget utan sk...

arrow_forward
rr

Avgiftshöjning, bostadsrätt

Om en bostadsrättsförening har fattat beslut om en väsentlig avgiftshöjning för en bostadsrätt får bostadsrättsinnehavaren enligt 7 kap. 17 § BRL efter uppsägning frånträda sin bostadsrätt. Detta får dock göras enbart om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar. Uppsägningen ska ske...

arrow_forward
Visar 641 till 650 av 5043 träffar.