Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arbetsskada

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen att ”arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
rs

Biltullar

Skattepliktigt som förmån enligt ny lagbestämmelse.

arrow_forward
rr

Kvittningsförbud

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Enligt förarbeten till ÅRL, prop. 1995/96:10, finns det dock en möjlighet att kvitta om det föreligger en legal eller avtalsenlig kvittningsrät...

arrow_forward
rs

Nedskrivning

Definition Åtgärd i räkenskaperna vid bestående värdenedgång på en tillgång. Lagrum 4 kap. 5 § ÅRL 17-20 kap. IL Kommentar Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar ska tillgången, enligt ÅRL, skrivas ned till dett...

arrow_forward
rm

Euro

arrow_forward
rl

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidraget syftar till att stödja arbetsgivaren när det gäller att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika åtgärder med avsikt att stödja en medarbetare att vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka till arbete efter en sjukskrivning. Åtgärderna ska vara arbetsplatsinriktade oc...

arrow_forward
rr

Avtal

Avtal utgör i vissa fall räkenskapsinformation för att de är av särskild betydelse för att belysa företagets ekonomiska förhållanden. Detta framgår av 1 kap. 2 § BFL. Lagkravet innebär att företag måste arkivera avtal som är av sådan vikt att de har en självständig ekonomisk betydelse för att kunna...

arrow_forward
rs

Allmänt skadestånd

Definition Ersättning för kränkning på grund av lag- eller kollektivavtalsbrott. Kommentar Allmänna skadestånd som en arbetsgivare döms att betala är inte avdragsgilla i verksamheten. Trots det är skadestånd vanligtvis skattepliktiga för den anställde på grund av sambandet med tjänsten. Deklara...

arrow_forward
rr

Anmälan bokföring utomlands

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda: Platsen för för...

arrow_forward
rl

Anställningens upphörande

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen har upphört.

arrow_forward
Visar 631 till 640 av 5129 träffar.