Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Euro

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är enligt K3 punkt 26.3 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument, dvs. betalningen sker med aktier i företaget. Löpande bokföring Kostnader för aktierela...

arrow_forward
rs

Aktieägartillskott

Definition Tillskott som ökar det egna kapitalet i bolaget, utan att bolaget gjort någon motprestation. Kommentar Genom att en ägare tillför medel utan att begära en motprestation ökar det egna kapitalet i bolaget. Tillskottet kan ges i form av kontanter eller andra tillgångar. Ett aktieägartill...

arrow_forward
rs

Ansvarsförbindelser

Definition Belastningar som är så pass osäkra att de inte redovisas som skulder eller avsättningar i balansräkningen. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar Det är räkenskaperna som ligger till grund för det beskattningsbara resultatet. Så länge som en ansvarsförbindelse inte är tillräckligt säker för...

arrow_forward
rs

Avstämningsbolag

Definition Ett bolag vars aktier är registrerade i ett avstämningsregister. Lagrum 1 kap. 10 § ABL Kommentar I ett avstämningsbolag ska utdelningen beskattas det beskattningsår som den har betalats ut. I ett avstämningsbolag där en värdepapperscentral har fått i uppdrag att betala ut utdelning...

arrow_forward
rl

Akupunktur

arrow_forward
rl

Anställningens upphörande

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen har upphört.

arrow_forward
rr

Anmälan bokföring utomlands

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda: Platsen för för...

arrow_forward
rr

Avtal

Avtal utgör i vissa fall räkenskapsinformation för att de är av särskild betydelse för att belysa företagets ekonomiska förhållanden. Detta framgår av 1 kap. 2 § BFL. Lagkravet innebär att företag måste arkivera avtal som är av sådan vikt att de har en självständig ekonomisk betydelse för att kunna...

arrow_forward
rl

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidraget syftar till att stödja arbetsgivaren när det gäller att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika åtgärder med avsikt att stödja en medarbetare att vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka till arbete efter en sjukskrivning. Åtgärderna ska vara arbetsplatsinriktade oc...

arrow_forward
Visar 621 till 630 av 5129 träffar.