Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

arrow_forward
rs

Upplupen ränta

Definition Ränta som hör till räkenskapsåret men som ännu inte har erhållits eller betalats. Kommentar En upplupen ränteintäkt är en intjänad, men ej inbetald ränta. En upplupen räntekostnad är kostnad för utnyttjad kredittid som ännu inte har betalats.

arrow_forward
rr

Personbilskostnader

Löpande bokföring Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda personbilar bokförs normalt på konto 5610 Personbilskostnader (BAS 2020) eller på något av de underkonton som finns. Hyra av garage eller parkeringsplats utgör lokalhyra och bokförs därmed i kontogrupp 50 Lokalkostnade...

arrow_forward
rb

Aktieägaravtal

Definition Aktieägaravtal (kallas också konsortialavtal, delägaravtal eller kompanjonavtal) är ett avtal mellan aktieägare i ett aktiebolag som reglerar frågor om bolagsstyrning, finansiering, upplösning och andra förhållanden mellan ägarna. Aktieägaravtal är bindande för de aktieägare som undert...

arrow_forward
rl

Årsskifte

I samband med årsskifte måste en rad inställningar i lönesystemet nollställas och/eller justeras och rapportering av olika lönerelaterade uppgifter avseende det just avslutade året görs till olika mottagare.

arrow_forward
rl

Ackumulerad inkomst

Lag Fysiska personer kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Bestämmelserna för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229). En ackumulerad inkomst är en inkomst som avser två år eller fler men som betalas ut vid ett tillfälle. Eftersom den statliga skatten är progressiv, d.v.s. s...

arrow_forward
ra

Tantiem

Det finns andra namn på rörlig lön, som till exempel tantiem. Tantiem brukar, när det förekommer, normalt utges endast till personer i ledande befattningar i ett företag. Storleken av ett tantiem kan antingen ta utgångspunkt i beräkningsgrunder utifrån utfallet av verksamheten, eller vara diskretio...

arrow_forward
rr

Vinst eller förlust

arrow_forward
rm

Vinterdäck

arrow_forward
rm

Betaltjänst

Beskattning Finansiella tjänster kan exempelvis vara tjänster avseende betalningar, värdepapper, bank- och finansiering. Momsreglerna avseende finansiella tjänster är komplexa och det finns en rad olika ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen...

arrow_forward
Visar 621 till 630 av 5043 träffar.