Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Arbetsdomstolen, AD

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som ska pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetsrättslig tvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lag För Arbetsdomstolens verksamhet gäller lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Arbetsdomstolen inrättades den 1 ja...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, avyttring

Bokslut Vinst eller förlust vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar redovisas i någon av posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från intresseföretag och gemensamt styrda företag, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i eller Resultat från övriga...

arrow_forward
rs

Eftergift

Definition Att definitivt avstå från en rättighet av något slag. Kommentar Om en borgenär efterger en fordran som denne har upphör fordran och gäldenären är befriad från sin skuld. Genom eftergiften får gäldenären en intäkt och skulden försvinner. En eftergift av en fordran kan ses som ett ackor...

arrow_forward
ra

Organisationsklausul

Definition En organisationsklausul är en bestämmelse i ett kollektivavtal som ålägger en arbetsgivare att endast anställa, eller att i sin tjänst endast ha, den som är medlem i den fackliga organisation som är part i kollektivavtalet. Sådana klausuler har varit vanliga inom byggsektorn, men de före...

arrow_forward
rr

Friskvård

Löpande bokföring Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Motion och friskvård i Rätt Skatt och Rätt Moms och Friskvård i Rätt Arbetsrätt.

arrow_forward
rm

Begagnade varor

Vid försäljning av begagnade varor finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) används för dessa regler. Syftet är att undvika dubbelbeskattning då återförsäljaren inte kan göra momsavdrag vid ...

arrow_forward
rr

Tull- och speditionskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för tull, spedition, utfärdande av transportdokument och tullbehandling i samband med export ingår i företagets frakt- och transportkostnader och debiteras konto 5720 Tull- och speditionskostnader (BAS 2022) eller ett konto i kontoklass 4 om det är en direkt ko...

arrow_forward
rr

Skattekonto

Löpande bokföring I BAS 2022 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot. Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare. Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto....

arrow_forward
rm

Vidarefakturering

Definition Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. rese- och kostnadsersättningar av olika slag, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste...

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är enligt K3 punkt 26.3 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument, dvs. betalningen sker med aktier i företaget. Löpande bokföring Kostnader för aktierela...

arrow_forward
Visar 611 till 620 av 5129 träffar.