Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Övertidsmat

Lag Bestämmelser om intern eller extern representation finns i inkomstskattelag (1999:1229). Här finns också bestämmelser om när en kostförmån uppstår. I allmänhet uppstår ingen kostförmån när arbetsgivaren betalar måltid vid representation. Förutsättningen är dock att den anställde som deltar i re...

arrow_forward
rr

Forsknings- och utvecklingskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader är en samlad benämning och avser företagets egna forsknings- och utvecklingsarbeten. Forskningsutgifter får aldrig redovisas som en tillgång, men utvecklingsutgifter får under vissa förutsättningar redovisas som en tillgång i posten Balanserade utgifter för utve...

arrow_forward
rr

Allmänningsskog

Med allmänningsskog menas område som satts av till besparingsskog i Dalarnas län och Gävleborgs län eller till allmänning vid avvittring (enskild mark skiljs från statens) i Västerbottens och Norrbottens län. Allmänningsskog tillhör ägarna av de fastigheter för vilka skogen vid storskifte eller avv...

arrow_forward
rb

Disponibla beloppet

Definition Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte sk...

arrow_forward
ra

Nyanställningsblockad

En blockad syftar till att avstänga motparten i ekonomiskt hänseende. En nyanställningsblockad innebär exempelvis att personer uppmanas att inte ta anställning hos viss eller vissa arbetsgivare. Tänk på En nyanställningsblockad är en stridåtgärd som alla andra. För att vara tillåten får den inte t...

arrow_forward
rr

Alternativregel, uppdrag till fast pris

arrow_forward
rr

Almega-avgifter

Almega (www.almega.se) är en av arbetsgivarorganisationerna för industri- och tjänsteföretag som ingår i Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se). Avgifterna till Almega grundar sig, liksom för AMF-försäkringar, på medlemsföretagens lämnade uppgifter om den totala lönesumman. Avgifterna är pre...

arrow_forward
rm

Balettföreställning

arrow_forward
rm

Temporär import

Den som importerar varor till Sverige från ett land utanför EU ska normalt betala tull och moms. Från skattskyldighet vid import finns vissa undantag. Tullförfarandet temporär import har ersatts av tillstånd till tillfällig införsel i och med den nya tullagen som infördes den 1 maj 2016. Den nya tu...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, aktivering

Löpande bokföring Materiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupperna 11 och 12. Här återfinns följande huvudkonton: Byggnader och mark1110 Byggnader 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1180 Pågående ny...

arrow_forward
Visar 601 till 610 av 5043 träffar.