Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Övertidsmat

Lag Bestämmelser om intern eller extern representation finns i inkomstskattelag (1999:1229). Här finns också bestämmelser om när en kostförmån uppstår. I allmänhet uppstår ingen kostförmån när arbetsgivaren betalar måltid vid representation. Förutsättningen är dock att den anställde som deltar i re...

arrow_forward
rb

Annonseringsförbudet

Definition Annonseringsförbudet innebär att privata aktiebolag är förhindrade att försöka sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner till allmänheten genom annonsering, Spridningsförbudet. Lagar och regler 1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
ra

Utseende

Offentlig anställning Arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska vara sakliga vid bedömningen om vilka sökande till en tjänst som är lämpliga. Statliga arbetsgivare ska enbart ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, och kommuner och landsting ska beakta regeringsformens stadgande om iakttagande a...

arrow_forward
rl

Övertid

Lag När en anställd arbetar mer än sin ordinarie heltidsarbetstid och därefter blir beordrad till ytterligare arbete, kallas sådan arbetstid övertid. Regler för övertidsarbete finns dels i arbetstidslag (1982:673) och dels i de olika kollektivavtalen. Arbetstid som sker utanför ordinarie heltidsa...

arrow_forward
rr

Arrende

En vanlig typ av arrende är jordbruksarrende varigenom ägaren upplåter jord till brukande, se 9 kap. jordabalken. Det är ut ett redovisningsperspektiv således en slags hyra eller lease. De rättigheter som följer med ett förvärvat arrendekontrakt representerar ofta ett bestående värde, vilket innebä...

arrow_forward
rs

Förmåner

Definition Ersättning för arbete som utgår i annat än pengar. Lagrum 11 kap. och 61 kap. 2 § IL Kommentar Utgångspunkten är att all ersättning för arbete eller ett uppdrag är skattepliktig. Det gäller oavsett om ersättningen betalas ut i pengar eller på något annat sätt. Om ersättningen utgår i...

arrow_forward
rr

ITP/ITPK

Arbetsgivare med kollektivavtal kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen som är en komplettering till ålderspensionen. ITP, industrins och handelns tilläggspension tryggas vanligen genom försäkring hos Alecta pensionsförsäkring. ITPK är en tjänstepension o...

arrow_forward
rr

Ingående moms

Löpande bokföring Avdragsgill ingående moms debiteras normalt konto 2640 Ingående moms. Vid momsperiodens slut krediteras konto 2640 och debiteras konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med att momsdeklarationen upprättas debiteras/krediteras (beroende på vilket saldo) konto 2650 och i st...

arrow_forward
§

Semesterlag (1977:480)

arrow_forward
rl

Årsskifte

I samband med årsskifte måste en rad inställningar i lönesystemet nollställas och/eller justeras och rapportering av olika lönerelaterade uppgifter avseende det just avslutade året görs till olika mottagare.

arrow_forward
Visar 591 till 600 av 5043 träffar.