Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Anställningserbjudande

Vad är ett erbjudande om anställning Med anbud och offert avses någon form av konkret avtalserbjudande; dvs. att parten är beredd att på vissa förutsättningar ingå ett avtal med någon bestämd part. Hur ska då en offert vara utformad för att vara giltig? Hur undviker man att ett anbud är bindande oc...

arrow_forward
rl

Kostförmån

En av de vanligaste förmånerna på våra arbetsplatser är kostförmånen som uppstår när arbetsgivaren betalar måltider för en anställd. Förmånen uppstår eftersom kostnader för måltider som huvudregel räknas som privata. Värdet av kostförmånen är schablonberäknat istället för att beräknas enligt markna...

arrow_forward
rs

Advokat- och rättegångskostnader

Definition Kostnader i samband med tvister och processer. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala i verksamheten, t.ex. kostnader för att driva in en kundfordran. Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett dir...

arrow_forward
rr

Hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avses med sjuk- och hälsovård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Löpande bokföring Avdragsgilla hälso- och sjukvårdskostnader debiteras konto 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- oc...

arrow_forward
rr

Utbildning

arrow_forward
rm

Självfaktura

Självfakturering (self-billing) innebär att en köpare upprättar sin egen inköpsfaktura och därmed även sitt underlag för avdragsrätt för ingående moms. Självfakturering är tillåtet i momslagen men har förenats med diverse krav och det ska även påpekas att säljaren fortfarande har ansvaret för att f...

arrow_forward
rb

Försiktighetsregeln

Definition Försiktighetsregeln innebär att aktiebolag endast får göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt. Försiktighetsregeln innebär en allsidig bedömning som kompletterar Beloppsspärren. Försiktighetsregeln kallas även försiktighetsprincipen, men är någon...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, nedskrivning

Löpande bokföring Nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång redovisas normalt på följande huvudkonton enligt BAS: 8070 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8170 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företa...

arrow_forward
rr

Observationskonto/OBS-konto

I undantagsfall saknas verifikation eller den verifikation som finns är så bristfällig att affärshändelsen inte kan klassificeras. Exempelvis kan bankkontoutdraget visa att ett uttag gjorts men det saknas en verifikation. En sådan transaktion består av två affärshändelser, dels ett uttag från bankk...

arrow_forward
rr

Förbättringsutgifter på annans fastighet

När ett företag investerar i hyrda lokaler är detta ofta en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. Ett vanligt exempel är inredningen i en tandläkarpraktik eller extra ventilation i ett restaurangkök som betalas av hyresgästen. Löpande bokföring Konto 1120 Förbättringsutgi...

arrow_forward
Visar 591 till 600 av 5129 träffar.