Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Konferenser/konferensresor

Löpande bokföring Det finns inget särskilt konto för konferenser i BAS 2022. Syftet med, och målgruppen för, konferensen avgör valet av konto eftersom klassificering görs efter kostnadsslag. Konto 5940 Utställningar och mässor kan t.ex. även användas för utgifter i samband med konferenser/seminarie...

arrow_forward
rb

Rikstäckande dagstidning

Som rikstäckande dagstidning räknas följande tidningar: Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Aftonbladet Expressen Dagens Industri Annonsering i rikstäckande dagstidning krävs bland annat vid Kallelse till bolagsstämma i publika aktiebolag.

arrow_forward
rb

Kontantemission

Definition Kontantemission är en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot betalning genom insättning av kontanta medel på ett för ändamålet öppnat emissionskonto hos bank eller kreditinstitut. Kontantemission skiljer sig alltså från Apportemission, där värdepappren ...

arrow_forward
rr

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande är den del av eget kapital i ett dotterföretag som är hänförligt till andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen, se 7 kap. 9 § ÅRL. Enligt K3 punkt 9.5A används benämningen minoritetsintresse i K3 i stället för innehav ...

arrow_forward
rr

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgi...

arrow_forward
rl

Representation

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig externt till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finn...

arrow_forward
rr

Maskiner och inventarier, inköp

Arbetsmaskiner, verkstadsmaskiner och större specialverktyg som används för tillverkning - även fast monterad tillverkningsutrustning - räknas till företagets anläggningstillgångar, under förutsättning att de ”stadigvarande ska brukas eller innehas i verksamheten” (se 4 kap. 1 § ÅRL). Utgifter för ...

arrow_forward
rs

Sakutdelning

Definition En utdelning av sakegendom i stället för kontanter. Kommentar När man bedömer om sakutdelningen ryms inom fritt eget kapital använder man tillgångens bokförda värde. Vid beskattning av utdelningen värderas den till marknadsvärde. Rättspraxis NJA 1995 s. 742 En sakutdelning är lovlig...

arrow_forward
rb

Ledande befattningshavare

Definition Ledande befattningshavare är enligt sin bredaste definition varje medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (definitionen används i EU:s normer för ersättningar till ledande befattningshavare). Det kan till exempel röra sig om ekonomichef, marknadschef och personalc...

arrow_forward
rr

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar delas upp i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och fin...

arrow_forward
Visar 51 till 60 av 5129 träffar.