Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Rättstvist

Det arbetsrättsliga regelverket kan ge upphov till förhandlingar i tvister av olika slag. Beroende på vad tvistefrågan handlar om indelas tvisterna i olika sorters tvister. En sådan tvistetyp är rättstvister. Definition Med rättstvist menas en tvist om hur en existerande lag- eller avtalsregel sk...

arrow_forward
ra

Uthyrning av arbetskraft

En arbetsgivare som behöver mer arbetskraft kan välja mellan att anställa eller att hyra personal. Före 1990-talet var det förbjudet att hyra in personal men uthyrning blev tillåtet enligt en lag från 1993. Sedan 1 januari 2013 finns en särskild lag om uthyrning av arbetstagare. Lag om uthyrning a...

arrow_forward
rr

Förbjudna lån

Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- e...

arrow_forward
rb

Allmän granskning

Den granskning av aktiebolag som en Lekmannarevisor utför.

arrow_forward
rs

Vite

Definition Ett på förhand bestämt penningbelopp att betala för den som bryter mot myndighetsbeslut, avtalsklausul eller dylikt. Lagrum 9 kap. 9 § IL Kommentar Viten kan utdömas av olika domstolar för att man bryter mot ett domstolsbeslut. Vitesklausuler förekommer också i avtal mellan enskilda ...

arrow_forward
rm

INCOTERMS

Definition INCOTERMS är olika leveransklausuler som har definierats av den Internationella Handelskammaren för att reglera när en vara ska anses vara avlämnande vid handel av mer betydande omfattning. Beskattning När en vara levererats har betydelse i momshänseende. En omsättning (t.ex. försäljni...

arrow_forward
ra

Immateriella rättigheter

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren utför ett arbete åt arbetsgivaren som betalar en ersättning, lön, för detta arbete. Om detta anställningsavtal går ut på att en vara ska tillverkas är det arbetsgivaren som tillhandahåller råvaran som behövs för tillverkningen och som också blir ägare...

arrow_forward
rm

Banktjänst

arrow_forward
ra

Tarifflön

Det finns olika former för att reglera lön och löneökning. Det finns inga regler i lag om storleken på den lön som en anställd ska ha. En modell i kollektivavtal är att tillämpa tarifflön som innebär att arbetstagarens lön ökar i takt med en annan variabel. Den variabeln kan vara anställningstid el...

arrow_forward
rl

Tio dagar vid barns födelse

Lag En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110). I samband med barns födelse har en av föräldrarna rätt...

arrow_forward
Visar 581 till 590 av 5043 träffar.