Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Alkotest

Det finns för närvarande inte någon arbetsrättslig lagstiftning som direkt reglerar frågan huruvida en arbetsgivare mot en arbetstagares vilja kan genomföra alkoholtester och även narkotikatester på arbetstagarna. Även om det inte finns någon direkt tillämplig lag i Sverige har Arbetsdomstolen i f...

arrow_forward
rb

Aktielån

Definition Aktielån innebär att en aktieägare lånar ut sina aktier till en annan person mot att låntagaren förbinder sig att vid ett bestämt datum lämna tillbaka samma antal aktier av samma aktieslag. Under tiden för lånet har låntagaren rätt till de rättigheter, bland annat utdelning, som tillkomm...

arrow_forward
rr

Årets resultat

Bokslutsarbetet avslutas med att räkenskapsårets resultat (vinst eller förlust) framräknas. Vid periodbokslut beräknas periodens resultat. Det redovisade resultatet utgörs av resultatkontots saldo mellan samtliga bokförda intäkter och kostnader. Detta resultat från kontoklass 8 ökar det egna kapita...

arrow_forward
rr

Avistakurs

Löpande bokföring Avistakurs definieras i BFNAR 2013:2 i kommentaren till punkterna 2.4-6 som den kurs som används vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Som avistakurs kan företaget enligt kommentaren exempelvis använda den mittkurs som dagligen publiceras av Riksbank...

arrow_forward
rs

Aktiebyte

arrow_forward
rs

Villkorat aktieägartillskott

Definition Är ett tillskott där ägarna har avtalat om att tillskottet ska betalas tillbaka när det är möjligt. Kommentar Ett villkorat aktieägartillskott ges av en eller flera av ägarna och ägarna avtalar sinsemellan om att tillskottet ska tas tillbaka. Ett villkorat aktieägartillskott påverkar i...

arrow_forward
rr

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning. När denna princip tillämpas, vilket är huvudregeln för fastprisuppdrag uppdrag till fast pris och den enda tillåtna principen för uppdrag på löpande räkning, kostnadsförs uppdragsutgi...

arrow_forward
rs

Jubileumsgåva

Definition En gåva som ges i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum etc. Lagrum 11 kap. 14 § IL Kommentar En jubileumsgåva är skattefri för den anställde om beloppet inkl. moms inte överstiger 1 350 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge ...

arrow_forward
rm

Kultur

Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktionerna kan vara undantagna från moms (momsfri), omfattas av olika skattesatser (6, 12 eller 25 %) och omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning. Det finns äv...

arrow_forward
rs

Direktpension

Definition En direktpension är en utbetalning av pension direkt från arbetsgivaren till den tidigare anställde. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar En direktpension är en vanlig personalkostnad som är avdragsgill vid utbetalningen. Det finns ingen beloppsmässig begränsning för hur stor en direktpe...

arrow_forward
Visar 571 till 580 av 5043 träffar.