Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Ej avdragsgilla kostnader

Definition Kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt BFL, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla. Exempel på ej avdragsgilla ko...

arrow_forward
rm

Sponsring

Beskattning Det förekommer att utbetalningar betecknas som bidrag, anslag eller stöd. Det kan vara fråga om t.ex. driftbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. Bidraget kan vara förenat med vissa villkor eller viss motprestation gentemot bidragsgivaren eller annan. Om...

arrow_forward
rs

Utdelning

arrow_forward
rr

Mark/markanläggning/markinventarier

För bestämning av anskaffningsvärde, se materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde. För avskrivningar, se materiell anläggningstillgång, avskrivning. Mark och markanläggning ingår i posten Byggnader och mark i balansräkningen enligt ÅRL medan markinventarier ofta klassificeras till posten Inv...

arrow_forward
rs

Aktieindextermin

arrow_forward
rl

Avdrag för anställdas utgifter i arbete

Lag Kostnadsavdrag kallas från och med 2012 för avdrag för anställdas utgifter i arbetet. Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren inte betalar kostnadsersättning. I stället kan arbetsgivaren vid beräkning av preliminärskatteav...

arrow_forward
rs

Avdragsbegränsning

arrow_forward
§

Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar

arrow_forward
rr

Avskrivningsmetoder

K3-regler Ett företag som tillämpar K3 ska enligt punkt 17.20 välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningsmetoden ska omprövas, om det finns en indikation på att förväntad förbrukning har förändr...

arrow_forward
rs

Aktieindexobligation

Definition En obligation där avkastningen är beroende av utvecklingen av ett visst aktieindex. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Aktieindexobligationer löper normalt inte med någon ränta, utan avkastningen är beroende av utvecklingen av ett visst aktieindex. Om det aktuella aktieindexet på slutda...

arrow_forward
Visar 571 till 580 av 5129 träffar.