Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Företagskonkurs

Definition En företagskonkurs är ett rättsligt förfarande där företagets samtliga tillgångar tas över i en tvångsförvaltning för att omvandla dem till pengar för att betala företagets fordringsägare. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och denna situatio...

arrow_forward
rr

Appar

App är en förkortning av applikation, dvs. ett dataprogram som man installerar i avancerade mobiler (smartphones, Iphone, Android) och/eller surfplattor (pads, Ipad). Exempel på appar är för registrering av reseräkningar, tidrapportering samt olika typer av appar för att mäta fysisk aktivitet. Löp...

arrow_forward
rl

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren varje månad ska redovisa uppgifter om utbetalningar och skatteavdrag för varje enskild betalningsmottagare. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om al...

arrow_forward
ra

Arbetskonflikt

Definition Arbetskonflikt är ett allmänt begrepp för en situation när en part, eller flera, vidtagit stridsåtgärder för att utöva press på motparten eller motparterna. Det vanligaste exemplet är att avtalsförhandlingar har brutit samman (strandat) och parterna vidtar strejk eller lockout. I denna s...

arrow_forward
rl

Arbetskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och inte kan användas privat. Lag SkyddskläderEnligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbe...

arrow_forward
rs

Arbetskläder

Definition Skyddskläder och andra kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpar sig för privat användning. Lagrum 11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för kläder är i grunden privata levnadskostnader. Detta gäller i princip även om kläderna enbart används under arbetstid. V...

arrow_forward
rl

Allmän visstidsanställning

arrow_forward
rb

Association

Definition En association är en civilrättslig sammanslutning av personer eller kapital. Fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar eller delägare i associationer. Både bolag och föreningar är associationer. Associationer är typiskt sett långvariga rättsförhållanden. Associationer bygger i ...

arrow_forward
ra

Avgångsskyldighet vid 68 års ålder

Arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen upphör vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år (32 a § anställningsskyddslagen). Det föreligger därför en avgångsskyldighet vid 68 års ålder om arbetsgivaren önskar att anställningen ska upphöra vid denna tidpunkt. Från och med 1 janua...

arrow_forward
rr

Färdigställandegrad

Vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning på uppdrag till fastpris, det vill säga enligt huvudregeln, ska en intäkt redovisas baserad på uppdragets färdigställandegrad, dvs. hur långt uppdraget har fortskridit. K3-regler Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställande...

arrow_forward
Visar 561 till 570 av 5129 träffar.